ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย: ทฤษฎีฐานรากจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Authors

  • ประสพชัย พสุนนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากของปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อสรุปเชิงทฤษฎีจากมุมมองของข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงทฤษฎีแบบเจาะจงและแบบสโนว์บอล โดยกำหนดคุณสมบัติเป็นข้าราชการของทั้ง 2 กรม ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่อปัญหาสหกรณ์การเกษตรและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 20 ปี จำนวน 15 คน เก็บรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบปัญหา 5 ด้าน คือ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาจากภาครัฐ ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการเมือง และปัญหาด้านกฎหมาย ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่ได้จากการวิจัยไว้ในตอนท้ายของบทความคำสำคัญ: ปัญหาสหกรณ์การเกษตร ทฤษฎีฐานรากAn objective of this research was to form grounded theory about operational problems of agricultural cooperative in Thailand. The research was a qualitative study in order to obtain a theoretical conclusion in view of officers who worked in Cooperative Promotion Department and Cooperative Auditing Department. The researcher theoretically used Snowball Sampling and Purposive Sampling techniques to find key informants. They were 15 officers within the mentioned two departments, expert in agricultural cooperative problems and not less than 20 years of work experience. The researcher collected data by in-depth interview, observation, taking notes, and documentary study. According to the result, there were 5 discovered dimensions of problems: personnel problem, management problem, problem from government, problem from impact of political issue, and legal issue. The researcher gave both theoretical suggestion and practical suggestion from the study at the end of this article.Keywords: Problems of Agricultural Cooperative, Grounded Theory

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ประสพชัย พสุนนท์, มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

พสุนนท์ ป. (2015). ปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย: ทฤษฎีฐานรากจากข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(13), 85–101. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7399