ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS)

Authors

  • ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • อุทัยวรรณ สุกิมานิล มหาวิทยาลัยนครพนม

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็น ขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ เป็นกรอบแนวคิดในสร้างเครื่องมือการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 681 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.65 ± 1.29 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.64 ± 1.16 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.91 ± 1.14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.67 ± 1.28 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มีความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.09 ± 1.10 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มีความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.54 ± 1.23ปัญหาสำคัญที่พบมากที่สุดคือ ด้านที่พักอาศัยและบริเวณรอบๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาหารและการบริการอื่นๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬา สุขภาพและระบบบริการ การเดินทางคมนาคม และกิจกรรมนักศึกษา ตามลำดับคำสำคัญ: ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ปัญหาของนักศึกษาThis survey research had a purpose to study the basic needs of undergraduate students in Nakhon Phanom University according to Maslow’s Hierarchical theory of Motivation. In this research, the theory was modified as a contextual framework, 681 students were randomly selected through the purposive sampling technique. The result of the study showed the basic need : Faculty of Liberal Arts and Science, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 3.65 ± 1.29.Faculty of Management Sciences and Information Technology, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 3.64 ± 1.16. Tourism and Service Industry College, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 3.91 ± 1.14. Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 3.67 ± 1.28. Nakhon Phanom college of Agriculture and Technology, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 4.09 ± 1.10. Nakhon Phanom Technical College, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 3.54 ± 1.23.The main problems within the university fall into many categories. These include, in order of importance: accommodation and the residential area, economics, food and other services (such as gyms or community centres), health and healthcare services, transportation and student activities.Keywords: The Basic Need and Problem, Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation, Problem of Student

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์, มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

อุทัยวรรณ สุกิมานิล, มหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป., & สุกิมานิล อ. (2015). ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(13, January-June), 71–84. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398