การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

Authors

  • เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • จตุรภัทร จันทร์ทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • แก้วคณิต สุวรรณอ่อน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการตลาด ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแต่ละชนิดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 ราย ที่เพาะปลูกผัก 5 ชนิด ที่ปลูกในปี 2552/2553 ประกอบด้วย ต้นหอม ผักกาดหอม กะเพรา ผักชี และพริกผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา มีแรงงานในครัวเรือนที่ช่วยในการเพาะปลูกผัก จำนวน 2 คน และมีอาชีพหลักด้วยการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในที่ดินของตนเองและใช้เงินทุนของตนเองด้วย ส่วนการจำหน่ายผลผลิตดำเนินการผ่านพ่อค้าคนกลางในท้องถิ่นและในตัวเมืองในลักษณะแบบขายส่งเป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 5 ชนิด พบว่า ต้นหอมมีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 11,773.34 บาท และมีรายรับเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดคือ 59,214.36 บาท พริกมีกำไรเฉลี่ยต่อกิโลกรัมสูงสุดคือ 32.81 บาท กะเพรามีผลผลิตคุ้มทุนสูงสุด คือ 578.32 กิโลกรัม และผักชีมีผลผลิตคุ้มทุนต่ำสุด คือ 187.68 กิโลกรัม การคาดคะเนฟังก์ชั่นการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้สมการการผลิตในรูปของ คอบบ์-ดักลาส พบว่า ปัจจัยผันแปรที่ส่งผลต่อผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ และจำนวนแรงงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิค ผลผลิตกะเพรา ต้นหอม และผักกาดหอม อยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดลดลง ส่วนผักชีไทยและพริกอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นทุกชนิดของผัก ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ราคาพืชผลตกต่ำ ไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา คุณภาพของผลผลิต ศัตรูพืช และการขาดเงินทุนหมุนเวียนในช่วงที่ราคาพืชผลตกต่ำคำสำคัญ: ต้นทุนและผลตอบแทน ประสิทธิภาพการผลิต ผักปลอดภัยจากสารพิษThe objectives of this research are to study a marketing, problems and threats related to a productivity of Pesticide-safe vegetables in order to compare a cost and return, to estimate a production function and to study an efficiency of factors of Pesticide-safe vegetables production. The data analysis is conducted by interviewing 30 samples that grow these following vegetables; Spring Onion, Lettuce, Hot basil, Thai coriander and Chili peppers in 2009-2010.The finding reveals that a majority of agriculturists are female between 41-50 years old with primary school education. They have two household labor for growing vegetables. The main occupation is to grow Pesticide-Safe Vegetables in their land with their own capital. Product distribution is done through wholesales by intermediaries. The result illustrated that the cost and return of Spring Onion has the highest total cost per rai which are 11,773.34 Baht and the highest income per rai which are 59,214.36 Baht. Chili peppers gets the highest profit per kilogram which are 32.81 Baht. Hot basil has the highest break even point products which are 578.32 kilogram. Thai coriander has minimum break event point products which are 187.68 kilogram. The using of Cobb-Douglas’s production function reveals that variable factors that significantly affected to Pesticide-Safe Vegetables are Quantity of Labor and Organic fertilizer, an analysis of technical efficiency. A productivity of Hot basil, Lettuce and Spring Onion are increased but a return regarding to their scale decrease. On the other hands, a return of Thai coriander and Chili increase. In the economic efficiency aspect all typed vegetables productivity use factors of production below the level it should be. The problems and threats are agricultural price is diminished and bargaining power, no product quality certification, pest problems and a lack of working capital during a diminishing agricultural price.Keywords: Cost and Return, Efficiency of Production, Pesticide-Safe Vegetables

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เธียรชัย พันธ์คง, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จตุรภัทร จันทร์ทิตย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แก้วคณิต สุวรรณอ่อน, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Downloads

Published

2015-01-31

How to Cite

พันธ์คง เ., จันทร์ทิตย์ จ., & สุวรรณอ่อน แ. (2015). การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ในตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(13), 63–70. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7397