การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขเงินทุนจำกัด (ANALYSIS OF GOLD FUTURES INVESTMENT UNDER LIMITED BUDGETS)

Authors

  • อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
  • ธีระพันธ์ ลาภรื่นฤดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
  • วรรณพล นิภากรสัมพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

Abstract

ปัจจุบันนักลงทุนที่สนใจการซื้อขายในทองคำแท่งให้ความสนใจในสัญญาซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนใน Gold Futures เป็นการลงทุนที่มีทองคำแท่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิง แต่ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนใน Gold Futures จะต้องคำนึงถึงโอกาสที่จะต้องเพิ่มเงินประกันระหว่างทาง (Margin Call) ในกรณีที่เงินประกันในบัญชีต่ำกว่าหลักประกันสภาพ (Maintenance Margin) หากไม่มีเงินมาเพิ่มในหลักประกันได้เพียงพอ ก็จะต้องถูกบังคับให้ปิดสัญญา และส่งผลให้ประสบกับปัญหาขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นโครงงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองสถาณการณ์การลงทุนใน Gold Futures โดยใช้การพยากรณ์ราคา Gold Futures รายวันด้วยแบบจำลอง ARIMA (1,1,1) แบบมีค่าคงที่ เพื่อช่วยตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุด และไม่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่นักลงทุนพอใจ (Minimum Attractive Rate of Return) เมื่อมีเงินลงทุนจำกัด จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานพบว่า 1) แผนการลงทุนที่ได้จากการแบบจำลองโดยใช้ราคาพยากรณ์ให้ผลการลงทุนที่ถูกต้องเทียบกับราคาจริง (% Correct) ขึ้นกับระยะเวลาที่เหลือก่อนหมดสัญญา แต่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อ MARR เปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ 10-70 2) แผนการลงทุนที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อจำนวนเงินลงทุนไม่เกิน 200,000 บาท ที่ MARR ระหว่างร้อยละ 10-70 ให้ผลการลงทุนถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 85 เมื่อระยะเวลาก่อนสัญญาจะหมดอายุมากกว่า 2 เดือน และ 3) แผนการลงทุนที่ได้จากการวิเคราะห์กรณีที่มีเงินลงทุนระหว่าง 100,000-1,000,000 บาท ที่ MARR เท่ากับร้อยละ 20 ให้ผลการลงทุนถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 70, 85 และ 90 เมื่อระยะเวลาก่อนสัญญาจะหมดอายุมากกว่า 1, 2 และ 3 เดือน ตามลำดับคำสำคัญ: การซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้า  เงินทุนจำกัด  การพยากรณ์  ผลการลงทุนที่ถูกต้องNowadays, Gold Futures investment has received considerable attention from investors due to small initial investment. However, there is a chance for Gold Futures to be forced sale due to limited budget. The objective of this study is to simulate the investment scenarios for Gold Futures by employing the ARIMA (1,1,1) forecasting model for daily Gold Futures price under the situation of limited investment budget. The decisions determined by the model will be the best return investment plan at the desired minimum attractive rate of return (MARR) for the limited budget. The decisions determined by the model with the forecasting Gold Futures price are compared to the decisions determined form the past Gold Futures price. 1) A correct decision percentage is sensitive to the amount of time left before Gold Futures expires but is not to the level of MARR between 10-70%. 2) With a given budget less than 200,000 Baht and MARR between 10-70%, the correct decision percentage is greater than 85% if there is two months left before Gold Futures expires. 3) With 20% of MARR and the given budget between 100,000 to 1,000,000 Baht, the correct decision percentage is greater than 70%, 85% and 90% if there are one, two and three months left before Gold Futures expired, respectively.Keywords: Gold Futures, Limited Budget, Forecasting, Correct Decision Percentage

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

ธีระพันธ์ ลาภรื่นฤดี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand.

วรรณพล นิภากรสัมพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University.

Downloads

Published

2015-02-04

How to Cite

เสนจันทร์ฒิไชย อ., ลาภรื่นฤดี ธ., & นิภากรสัมพันธุ์ ว. (2015). การวิเคราะห์การลงทุนในสัญญาซื้อ-ขายทองคำล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไขเงินทุนจำกัด (ANALYSIS OF GOLD FUTURES INVESTMENT UNDER LIMITED BUDGETS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(12, July-December), 218–229. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5052