การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (HOW TO CREATE SOCIAL NETWORK CREATIVIELY)

Authors

  • วัฒณี ภูวทิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University.

Abstract

ผู้คนในยุคดิจิทัลใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารอันสำคัญเพื่อการถ่ายทอดเรื่องราว แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยปราศจากเงื่อนไขด้านเวลา สถานที่และรูปแบบ ด้วยศักยภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้างอิทธิพลแก่ทั้งผู้ใช้และผู้คนในเครือข่ายทางสังคม ทำให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์พึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีสติในการใช้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้นำเสนอข่าวสาร โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะที่ร้อนแรงในสังคมประชาธิปไตย ที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสร้างสรรค์ ผู้ใช้ควรมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้สังคมมีความหลากหลายไม่ใช่มีเพียงความคิดที่เป็นพิมพ์นิยมเดียวกัน โดยผู้ใช้เครือข่ายทางสังคมต้องมีอิสระทางความคิด ยอมรับความคิดที่แตกต่างของผู้อื่น สร้างจุดศูนย์รวมทางความคิดเพื่อให้เกิดความประนีประนอมอันจะนำไปสู่มรรคผลที่ดีของสังคม ยิ่งกว่านั้นผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ควรยึดติดแต่เฉพาะกรอบความคิดเดิมของตนเองเท่านั้น แต่ควรเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายให้มากที่สุด ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมและแบ่งปันความคิดกับกลุ่มต่างๆ ทุกระดับชั้นในสังคมคำสำคัญ: ยุคดิจิทัล  เครือข่ายสังคม  พื้นที่สาธารณะSocial network has become an important means of communication for people in the digital era to express their ideas and keep track with the movement of current situations continuously due to its immediacy and convenience without restriction of time, place and format of speech. The described characteristics and ability of what the social network can do evoke the influences on users and others in the social network. Users, therefore have to use the social network with cautions and carefulness in order not to cause demarcation in the society. At the same time, the social network will be dull without diversification of ideas. As the results, in order to create a social network to be a knowledge-based public space, the users must be independent, dare to express and accept diversity of opinions, and able to decentralize ideas as well as able to aggregate ideas. In addition, the users have to free themselves from the conventional mind frame, expose themselves to new ideas and participate in sharing ideas with all groups.Keywords: Digital Era, Social Network, Public Area

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วัฒณี ภูวทิศ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University.

ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพDepartment of Journalism, Faculty of Communication Arts, Bangkok University.

Downloads

Published

2015-02-04

How to Cite

ภูวทิศ ว. (2015). การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (HOW TO CREATE SOCIAL NETWORK CREATIVIELY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(12, July-December), 206–217. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5051