คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน (PREFERABLE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTANTS BY ENTERPRISES IN NAN PROVINCE)

Authors

  • สมบูรณ์ กุมาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.
  • ฐิตินันท์ กุมาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีในปัจจุบันและคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน จำนวน 267 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 วิเคราะห์ผลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบวิลคอกสัน (The Wilcoxon Signed Rank Test) เปรียบเทียบระดับความเห็นคุณสมบัตินักบัญชีในปัจจุบันกับคุณสมบัตินักบัญชีที่พึงประสงค์ผลการวิจัยพบว่า เจ้าของหรือผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีต่อนักบัญชีที่มีในปัจจุบันคือ การมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพิมพ์งาน การรักสามัคคีและทำงานกันเป็นทีมมากที่สุดขณะที่พึงประสงค์นักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากร ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพิมพ์งานและเกี่ยวกับตารางคำนวณได้ และการสามารถใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในทักษะการพูดมากที่สุด ขณะที่ด้านคุณธรรม จริยธรรม เจ้าของหรือผู้บริหารของ สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องการนักบัญชีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่การมีความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัตินักบัญชีที่ต้องการสูงสุดคำสำคัญ: คุณสมบัติ  นักบัญชี  สถานประกอบการ  น่านThe objective of this research was to survey for a present characteristic and a preferable characteristic of accountants by enterprises in Nan province. The sample of 267 subjects was selected, sampling method, from business owners and business executives in Nan province and data collected in the year 2010. The instrument used was the questionnaire consisting of the respondents’ general information survey and their business information and a present characteristic of accountants and a good accountant’s qualification required. The statistics used were frequency rate, percentage, Mean and the Wilcoxon Signed Rank Test.The results showed that owners or managers of establishments, most were satisfied with the level of the current accountants. A grade point average of 3.00 or higher and have the ability to use information technology for printing. The unity and working together as a team.The results of research indicated that owners or managers of establishments require the accountants with knowledge of taxation. The ability to use information technology to printing and spread sheet. And a foreign language, especially in the English speaking. Another attribute highly valued by the entrepreneurs was the honesty of the accountants.Keywords: Accountants, Characteristic, Nan Province

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สมบูรณ์ กุมาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านAccounting Department, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan. 

ฐิตินันท์ กุมาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน Rajamangala University of Technology Lanna Nan.

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านAccounting Department, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Nan.

Downloads

Published

2015-02-04

How to Cite

กุมาร ส., & กุมาร ฐ. (2015). คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในจังหวัดน่าน (PREFERABLE CHARACTERISTIC OF ACCOUNTANTS BY ENTERPRISES IN NAN PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(12, July-December), 122–137. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5045