โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: อิทธิพลของแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานและบุคลิกภาพ (A CAUSAL MODEL OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: INFLUENCE OF PROSOCIAL MOTIVES AT WORK AND PERSONALITY)

Authors

  • ขเคนทร์ วรรณศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
  • อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และตรวจสอบอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือพนักงานระดับปฏิบัติงานในองค์การเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 406 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) มาตรวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 2) มาตรวัดแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงาน และ 3) มาตรวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีอิทธิพลจากแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.46) บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.53) และบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (β = 0.35)คำสำคัญ: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  แรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงาน  บุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบThe purposes of this research was to validate the causal model of organizational citizenship behavior and to investigate effects size, both direct and indirect effects, of prosocial motive at work and five-factor personality. Participants were 406 Thai employees in Bangkok metropolis. Instruments were (1) Organizational Citizenship Behavior Scale (2) Prosocial Motive at work Scale and (3) Big Five Scale. Findings reveal that the causal model of organizational citizenship behavior fits the empirical data; direct effect of prosocial motive to organizational citizenship behavior is significantly different from zero at alpha level 0.01 (β = 0.46); direct effect of each five personality factors to organizational citizenship behavior is significantly different from zero at alpha level 0.01 (β = 0.53); direct effect of each five personality factors and indirect effect via each five personality factors to organizational citizenship behavior are significantly different from zero at alpha level 0.01 (β = 0.35).Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Prosocial Motive at Work, Five-Factor Personality

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ขเคนทร์ วรรณศิริ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

สาชาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยIndustrial and Organizational Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University.

อรัญญา ตุ้ยคำภีร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCounseling Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University.

Downloads

Published

2015-02-04

How to Cite

วรรณศิริ ข., & ตุ้ยคำภีร์ อ. (2015). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: อิทธิพลของแรงจูงใจเอื้อสังคมในการทำงานและบุคลิกภาพ (A CAUSAL MODEL OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: INFLUENCE OF PROSOCIAL MOTIVES AT WORK AND PERSONALITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(12, July-December), 45–58. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/5039