หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำนาจรัฐในกฎหมายอาญาลาว (The International Law on State Jurisdiction Principles in Lao Criminal Law)

Authors

  • คทารัตน์ เฮงตระกูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

การบังคับใช้กฎหมายอาญาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกย่อมเกิดขึ้นจากการสร้างกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislative Branch) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในประเทศของตน ซึ่งในกฎหมายของประเทศต่างๆ พบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอาญานอกเขตดินแดนของประเทศ ในบางฐานความผิดซึ่งทำให้ผู้วิจัยสนใจมีความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายตามเขตอำนาจของรัฐ (Jurisdiction) ซึ่งมีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรับรองแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่ากฎหมายอาญาของประเทศลาว จะมีการบัญญัติรับรอง หลักกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องเขตอำนาจรัฐไว้อย่างไร ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจะรับรอง เขตอำนาจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ 4 ประการ คือ 1) หลักดินแดน (Territorial Principle) 2) หลักบุคคลหรือสัญชาติ (Personal Principle) 3) หลักความมั่นคงหรือหลักป้องกัน (Protective Principle) และ 4) หลักสากล (Universal Principle)โดยการศึกษาจะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อวิเคราะห์หลักกฎหมายระหว่างประเทศเข้ากับหลักกฎหมายอาญาลาว แล้วเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา (Descriptive) จากการศึกษาพบว่า กฎหมายอาญาลาวมีการบัญญัติกฎหมายสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำนาจรัฐทั้งในส่วนหลักดินแดน หลักบุคคลหรือสัญชาติ หลักการป้องกันหรือหลักความมั่นคง และหลักสากล ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายอาญาลาวมีหลักการและมาตรฐานเทียบเคียงกับกฎหมายอาญาของประเทศอื่นๆคำสำคัญ: กฎหมาย หลักกฎหมายระหว่างประเทศในกฎหมายลาว ประเทศลาวCriminal laws in several countries all around the world are established by the legislative branch in order to become effective within each country. It is showed that the laws of each country has forced the out-of-bound criminal laws to be effective in some guilt. The researcher focuses on state jurisdiction in Laos and how it is verified. The international law normally verifies state jurisdiction in 4 principles; 1) territorial principle, 2) personal principle, 3) protective principle, and 4) universal principle. The methodology used is documentary research in order to analyze the international law and the Lao criminal law. The study is presented descriptively. The result shows that the Lao criminal law agrees with the international law of state jurisdiction in the principle of territorial, personal, protective, and universal. It also indicates that the Lao criminal law holds the principles and standards as much as the criminal law of other countries.Keywords: Law, The International Law in Lao Law, Lao

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

คทารัตน์ เฮงตระกูล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Downloads

Published

2009-05-25

How to Cite

เฮงตระกูล ค. (2009). หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำนาจรัฐในกฎหมายอาญาลาว (The International Law on State Jurisdiction Principles in Lao Criminal Law). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 1(1), 21–30. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/491