การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์

Authors

  • วิรุณ ตั้งเจริญ Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิรุณ ตั้งเจริญ, Srinakharinwirot University.

Srinakharinwirot University.

Downloads

How to Cite

ตั้งเจริญ ว. (2009). การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 1(1), 1–6. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/481