กองบรรณาธิการ

Authors

  • Editor board มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Editor board, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014http://pubcenter.swu.ac.th , E-mail: swujournal@swu.ac.th

Downloads

Published

2013-10-25

How to Cite

board, E. (2013). กองบรรณาธิการ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1(1, January-June). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/3527