บทสะท้อนแนวคิดว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (THE REFLECTION ON THE CONCEPT OF MAX WEBER’S POLITICAL ETHICS)

Authors

  • Thitikorn Sangkaew Thammasat University.

Abstract

เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเรื่องจริยธรรมแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของคุณความดีซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา กระนั้นก็ตามสังคมสมัยใหม่กลับปฏิเสธการปะปนกันระหว่างอิทธิพลทางศาสนาและพื้นที่ทางโลก แม้ว่าจริยธรรมจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและแสวงหามาตั้งแต่ครั้งปรัชญากรีกโบราณ แต่เมื่อมนุษยชาติก้าวเข้าสู่สภาวะสมัยใหม่กลับกีดกันความสัมพันธ์กับพื้นที่ศาสนาดังกล่าวออกไป ดังนั้นการแสวงหานักการเมืองที่มีคุณลักษณะแบบศาสดาของศาสนาต่างๆ ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานสังคมศาสตร์สมัยใหม่ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของจริยธรรมในพื้นที่ทางการเมืองซึ่งพยายามหนีห่างจากจริยธรรมทางศาสนา จริยธรรมในรูปแบบนี้จึงอนุญาตให้การเมืองมีความเป็น “การเมือง” มิใช่การเมืองของศาสดา จริยธรรมของนักการเมืองจึงเชื่อมโยงกับผลประโยชน์สาธารณะ และพื้นที่ทางโลกมากกว่าการนำมนุษย์ไปสู่นิพพาน บทความนี้จึงเป็นการนำเสนอความคิดว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองตามความคิดของแม็กซ์ เวเบอร์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมทางการเมืองทั้งที่เชื่อมโยง และไม่เชื่อมโยงกับศาสนานั้นมีแนวทางอย่างไร อีกทั้งยังเป็นการทบทวนวิธีคิดที่วงวิชาการมองข้าม และไม่ให้ความสำคัญคำสำคัญ: แม็กซ์ เวเบอร์ จริยธรรมทางการเมือง นักการเมือง ผู้นำทางการเมืองUnresistable that an ethnics always related to religion's belief, even modern societies attempt to separate an influence of religion's belief that flowed into secular, especially politics. Moreover, mankind had created there ethics since ancient Greek era but turn into against an involution of ethics and politics since modern politics doesn't need to be share ethics with any religion, so its probably reflect there are very rare and unnecessary to seek any prophet to be politician or get involved. Max Weber who based modern academic knowledge in social sciences, he also interested in ethics for politics without religion's influenced which turn politics not belong to any prophets or religion but more affect to public interest and secular instead of salvation. An article presents Max Weber's ideology, in order to indicate what's a different between two ethics and it probably reminds some academic knowledge that is overlooked or ignored.Keywords: Max Weber, Political ethics, Politicians, Political leaders 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Thitikorn Sangkaew, Thammasat University.

สาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Downloads

Published

2013-10-24

How to Cite

Sangkaew, T. (2013). บทสะท้อนแนวคิดว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (THE REFLECTION ON THE CONCEPT OF MAX WEBER’S POLITICAL ETHICS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(10, July-December), 145–160. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/3525