แบบเรียนภาษาไทย สำหรับนักธุรกิจเกาหลี (THAI LANGUAGE TEXTBOOK FOR KOREAN BUSINESSMEN)

Authors

  • Jiin Ong Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบเรียนภาษาไทยสำหรับนักธุรกิจเกาหลีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด E1/E2 = 85/85 ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยเชิงธุรกิจ แบบเรียน และแบบเรียนสำหรับชาวต่างชาติผู้วิจัยได้สร้างแบบเรียนภาษาไทยสำหรับนักธุรกิจเกาหลี 5 บทเรียน ได้แก่ ภาษาไทยธุรกิจ การลางาน การติดต่อกองตรวจคนเข้าเมือง การโฆษณา และการสั่งซื้อสินค้า โดยนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาวเกาหลี จำนวน 10 คน ที่ประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทย และสามารถใช้ภาษาไทยระดับกลางได้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียนผลการวิจัยพบว่า ได้แบบเรียนภาษาไทยสำหรับนักธุรกิจเกาหลีที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 89.60/87.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบเรียนภาษาไทย สำหรับนักธุรกิจเกาหลีคำสำคัญ: แบบเรียน แบบเรียนภาษาไทย นักธุรกิจ เกาหลีThis study was conducted with the purpose of constructing textbook to teach Thai language for Korean Businessmen which has the efficiency in accordance with the standard index E1/E2 = 85/85 and comparing students’ learning achievement after learning the textbook.At the first, searched documents and researches related with Thai business language, Textbooks and also Textbooks for foreigner. After then, made the Thai Language Textbook for Korean Businessmen and tried this with 10 people of Korean businessmen who are working in Thailand and can use Thai language in middle–level.According to the data that found after teaching 10 Korean businessmen this textbook attained the efficiency index of E1/E2 = 89.6/87.4. The results of the study prove that the Thai Language Textbook for Korean businessmen is efficient to be used in teaching.Keywords: textbook, Thai Language textbook, Businessmen, Korean

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jiin Ong, Srinakharinwirot University.

สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2013-10-22