คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SELF-DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAMKHAMHAENG UNIVERSITY)

Authors

  • Jarunee Knogmang Srinakharinwirot University.
  • Jaruwan Skulkhu Srinakharinwirot University.
  • Achara Wattananarong Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดของกลูกลิเอลมิโน (Guglielmino) โดยรวมและเป็นรายด้าน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดใจรับโอกาสที่จะเรียน ด้านมโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ด้านความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง ด้านความรักในการเรียน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านมองอนาคตในแง่ดี และด้านทักษะที่จำเป็นในการเรียนและการแก้ปัญหา จำแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา วิธีเรียน ชั้นปี การประกอบอาชีพขณะศึกษา และวิธีการเลี้ยงดู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 457 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 92 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบเป็นรายคู่ของเชฟเฟ่ผลการวิจัยพบว่า1. นักศึกษามีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก2. นักศึกษาชายและหญิง มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.053. นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน4. นักศึกษาที่มีวิธีเรียนต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการเปิดใจรับโอกาสที่จะเรียน ด้านมโนคติของตนเองในการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ด้านความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียน และด้านความรักในการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ5. นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.056. นักศึกษาที่ประกอบอาชีพขณะศึกษาต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน7. นักศึกษาที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยวิธีที่ต่างกัน มีคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการเปิดใจรับโอกาสที่จะเรียน และด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คำสำคัญ: การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง กลูกลิเอลมิโน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงThe purpose of this research is aimed at studying and comparing the characteristics of Self-Directed Learning of the students at Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University in overall and each of  eight aspects with reference to Guglielmino’ s Self-Directed Learning Readiness Scale, namely, openness to learning opportunities, self concept as an effective, initiative and independence in learning, acceptance of responsibility for one’s own learning, love of learning, creativity, positive orientation of the future, and ability to use basic study skills and problem-solving skills among students with different gender, field of study, method of study, the year of study, working status during the study, and rearing method. The samples of this study were 457 Business Administration Students at Faculty of Business Administration Ramkhamhaeng University who registered in the first semester of the academic year 2011. The instrument for data collection was a 5 point rating-scale questionnaire containing 92 questions with reliability of 0.96. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, and Scheffe test.The research finding revealed as follows:1. The students had the characteristics of self-directed learning at a high level in overall and each aspect.2. Male and female students showed no significant difference in overall and each aspect of self-directed learning with the exception of creativity aspect.3. The students with different fields of study had the characteristics of self-directed learning showed no significant difference in overall and each aspect.4. The students with different methods of study had the characteristics of self-directed learning showed significant difference at 0.05 level in overall and each aspect considered in each aspect, the result showed that openness to learning opportunities, self concept as an effective, initiative and independence in learning and love of learning were significant difference.5. The students with difference years of study had the characteristics of self-directed learning showed no significant difference in overall and each aspect, except for the aspect of creativity was significant difference at 0.05 level.6. The students with difference working during the study had the characteristics of self-directed learning showed no significant difference in overall and each aspect.7. The students with difference rearing methods had the characteristics of self-directed learning showed no significant difference in overall and each aspect, except for the aspect of openness to learning opportunities and acceptance of responsibility for one’s own learning were significant difference at 0.05 level.Keywords: Self-Directed Learning, Guglielmino, Students at Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jarunee Knogmang, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Jaruwan Skulkhu, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Achara Wattananarong, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2013-10-15

How to Cite

Knogmang, J., Skulkhu, J., & Wattananarong, A. (2013). คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (SELF-DIRECTED LEARNING CHARACTERISTICS OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS AT FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION RAMKHAMHAENG UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(9, January-June), 16–33. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/3477