การวิเคราะห์การส่งออกมันเส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจีน (AN ANALYSIS OF EXPORT OF THAI CASSAVA CHIPS TO CHINA)

Authors

  • ปกรณ์ ตาลสุข Kasetsart University.
  • อภิชาติ ดะลุณเพธย์ Kasetsart University.

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การนำเข้ามันเส้นของประเทศจีนจากประเทศไทย และวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกมันเส้นของประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยการวิเคราะห์อุปสงค์ใช้แบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณ ส่วนการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกประยุกต์ใช้แบบจำลอง BCG matrix ผลการวิเคราะห์อุปสงค์พบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออุปสงค์การนำเข้ามันเส้นของประเทศจีนจากประเทศไทยคือ ราคานำเข้ามันเส้นจากประเทศไทย ซึ่งมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามาก และราคามันเส้นจากประเทศเวียดนาม ซึ่งพบว่าเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนมันเส้นของประเทศไทยได้ดี สำหรับความสามารถในการส่งออกมันเส้นของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีความสามารถในการส่งออกสูงกว่าทั้งประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญในตลาดมันเส้นของประเทศจีนคำสำคัญ: มันเส้น การส่งออก ประเทศจีนThe objectives of this study were to analyze factors affecting import demand for Thai cassava chips in China and analyze comparative adventage on exporting Thai cassava chips to China. Multiple regression model was employed to analyze the import demand. In addition, BCG matrix was applied to analyze the comparative advantage of Thai cassava chips export. The results revealed that the prices of cassava chips imported from Thailand and from Vietnam were crucial factors that affected the demand for cassava chips in China. The own-price elasticity of demand for Thai cassava chips was flexible. The results also showed that cassava chips from Vietnam had been a good substitute for Thai cassava chips. The study also indicated that Thailand had more competitive advantage than Vietnam and Indonesia which were potential rivals in Chinese market.Keywords:  Cassava chips, Export, China

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ปกรณ์ ตาลสุข, Kasetsart University.

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิชาติ ดะลุณเพธย์, Kasetsart University.

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Published

2012-09-29