การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

Authors

  • ดรุณี เชวงกิจไพศาล Srinakharinwirot University.
  • พรพรรณ ทะนันไชย Srinakharinwirot University.
  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล Srinakharinwirot University.

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 2) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของบทเรียนสำเร็จรูป 3) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนสำเร็จรูป 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป และ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.763 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สร้างบทเรียนสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 3 หน่วยดังนี้ หน่วยที่ 1 เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ หน่วยที่ 2 เรื่องสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ และหน่วยที่ 3 เรื่องธาตุและสารประกอบ ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x = 3.75) 2) นักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูปอยู่ในระดับมากคำสำคัญ: บทเรียนสำเร็จรูป โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุThe purposes of the study were 1) to construct the programmed lessons on atomic structure and periodic table. 2) to develop science learning achievement of 10th grade students using the programmed lessons and 3) to study students’ satisfaction toward the programmed lessons. The research tools used for the study were 1) the programmed lessons on atomic structure and periodic table”. 2) the assessment form for Index of consistency of the programmed lessons 3) the assessment form for quality of the programmed lessons 4) the students’ satisfaction questionnaire toward the programmed lessons, and 5) the science achievement test (the reliability value was 0.763). The collected data were analyzed by mean, standard deviation and the hypothesis was tested by using the t–test for dependent sample. The results revealed that: 1) the programmed lesson consisted of 3 units, unit 1: atomic structure and periodic table, unit 2: properties of elements, and unit 3: elements and compounds, which the programmed lessons assessed by 5 experts were at level of good quality (x = 3.75). 2) The post test scores were statistically higher than those of the pre–test at the 0.05 level of significance. And 3) the students’ satisfaction toward the programmed lessons was at good level.Keywords: Programmed lesson, Atomic Structure, Periodic table, Properties of elements

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ดรุณี เชวงกิจไพศาล, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พรพรรณ ทะนันไชย, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-29