การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR ELDERS)

Authors

  • Arissara Sukwatjanee Srinakharinwirot University.

Abstract

การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผลดีของการออกกำลังกายคือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและข้อต่างๆ ส่งเสริมการลดน้ำหนัก เพิ่มระดับความสามารถในการทำงาน ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น วิธีการออกกำลังกายให้ได้ผลดีนั้นผู้สูงอายุควรทราบหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ได้แก่ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย การเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการออกกำลังกายและโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายคำสำคัญ: การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุHealthy elders need exercise. It decreases the risk of cardiovascular diseases and increases muscle and joints strength. Exercise also promotes weight control, job efficacy, and lead to good life quality. Effectiveness of exercise needs good understanding of some principle, such as procedures, methods, risks about exercise, and underlining diseases prohibited for exercise.Keywords: Elder, Exercise

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arissara Sukwatjanee, Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-22

How to Cite

Sukwatjanee, A. (2012). การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (EXERCISE FOR ELDERS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(8, July-December), 216–223. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/2512