การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์แบบอิงเกณฑ์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (THE DEVELOPMENT OF THE CRITERION-BASED LANGUAGE AND MATHEMATICS ASSESSMENT FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES)

Authors

  • Prapimpong Wattanarat Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางการอ่านและความสามารถทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน และเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ประถมปีที่ 1- ปีที่ 3) ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วมในกรุงเทพมหานคร จำนวนกลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความสามารถทางการอ่าน เป็นนิทานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง คือ ใบไม้น้อยอยากไปเที่ยว ช้างน้อยอยากกลับบ้าน และปลาน้อยกับลูกปลาตัวเล็ก นิทานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 เรื่อง คือ ลูกไก่แจ้ขี้เซา ปูนาจอมเกเร และเต่านาเที่ยวบึงใหญ่ นิทานสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 เรื่อง คือ คำขอร้องของขนมหวาน มะลิไม่ชอบอ่านหนังสือ และน้ำใจของน้องแป้ง แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 25 ข้อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 ข้อ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 25 ข้อผลการศึกษา1. แบบประเมินความสามารถทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น 0.7717 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.50-0.80 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.10-0.432. แบบประเมินความสามารถทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.9279 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.45-0.79 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.12-0.653. แบบประเมินความสามารถทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.8025 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.38-0.72 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.15-0.544. แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น 0.8241 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25-0.72 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.12-0.645. แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น 0.7542 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.32-0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.11-0.656. แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่น 0.8420 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.30-0.67 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.15-0.66คำสำคัญ: แบบประเมินความสามารถทางภาษา แบบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์The main purpose of this study was to develop the language and mathematics assessment for students with learning disabilities in grade 1-3. The sample was 30 students in each group with learning disabilities in language and mathematics in grade 1-3. They came from inclusive schools in Bangkok. The research instrument was the language assessment form composed of stories from grade 1 to 3. Each grade had 3 stories. The mathematics assessment form was divided into 3 sets. The mathematics assessment form for grade 1 had 25 items and the mathematics assessment form for grade 2 had 35 items. While the mathematics assessment form for grade 3 had 25 items as well.To confirm the accuracy of the data analysis, a statistical test was applied which revealed the following findings for this study:1. The reliability of the language assessment form for grade 1 was 0.7717. The item difficulty was between 0.50-0.80. The discrimination was between 0.10-0.43.2. The reliability of the language assessment form for grade 2 was 0.9279. The item difficulty was between 0.45-0.79. The discrimination was between 0.12-0.65.3. The reliability of the language assessment form for grade 3 was 0.8025. The item difficulty was between 0.38-0.72. The discrimination was between 0.15-0.54.4. The reliability of the Mathematics assessment form for grade 1 was 0.8241. The item difficulty was between 0.25-0.72. The discrimination was between 0.12-0.64.5. The reliability of the Mathematics assessment form for grade 2 was 0.7542. The item difficulty was between 0.32-0.78.The discrimination was between 0.11-0.65.6. The mathematics assessment form for grade 3 was 0.8420. The item difficulty was between 0.30-0.67. The discrimination was between 0.15-0.66.Keywords: The reliability of the language assessment form, The reliability of the mathematics assessment form

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Prapimpong Wattanarat, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-21

How to Cite

Wattanarat, P. (2012). การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์แบบอิงเกณฑ์สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (THE DEVELOPMENT OF THE CRITERION-BASED LANGUAGE AND MATHEMATICS ASSESSMENT FOR STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4(8), 83–90. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/2501