การวิเคราะห์ต้นทุนสนับสนุนการดำเนินงานในการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2550-2552 (THE ANALYSIS OF RESEARCH T UNIT COST AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY FISCAL YEAR 2006-2009)

Authors

  • Kronusa Srisuwan Srinakharinwirot University.

Abstract

ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายการให้บริการในการผลิตผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการให้บริการในการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2550-2552 โดยใช้แนวคิดทฤษฎีต้นทุนการผลิต โดยจำแนกต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เพื่อนำมาคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตผลงานวิจัย โดยที่ต้นทุนคงที่ ได้แก่ รายจ่ายจาก เงินเดือน/ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ส่วนต้นทุนผันแปร ได้แก่ รายจ่ายจาก ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้สอย ค่าพิจารณาผลงานวิจัย และค่าจัดประชุม/สัมมนา เพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยการให้บริการในการผลิตผลงานวิจัย โดยการจำแนกต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร นำมาคำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตผลงานวิจัย พบว่า ต้นทุนเฉลี่ยสูงที่สุดปี 2552 จำนวน 7,328.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.11 รองลงมาปี 2550 จำนวน 6,806 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.46 ต่ำที่สุดปี 2551 จำนวน 5,613.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.43 ต้นทุนคงที่รวมการให้บริการในการผลิตผลงานวิจัยมีต้นทุนใกล้เคียงกัน หากพิจารณาเป็นรายปีก็แปรผันตามจำนวนผลงานวิจัย อาจเป็นเพราะต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการขึ้นเงินเดือนและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มข้นทุกปี แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็มีความใกล้เคียงกันเนื่องจากในการผลิตผลงานวิจัยในแต่ละปีค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่มีความแตกต่าง แต่มีแนวโน้มค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากอัตราการขึ้นเงินเดือนทุกปี การจัดประชุมเพื่อพัฒนานักวิจัย และจำนวนผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ค่าใช้จ่ายอาจสูงขึ้นทุกปี ซึ่งต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม ผลงานวิจัยให้สามารถใช้ประโยชน์ให้สูงสุด เพื่อเกิดความคุ้มค่าในการผลิตผลงานวิจัยต่อไปคำสำคัญ: ต้นทุน ผลงานวิจัยThis study was conducted to evaluate the cost of research management in order to support and service for research production of Srinakharinwirot University during fiscal year 2007-2009. According to the Cost-of-production theory, it is classified as fixed costs and variable costs. Fixed costs are not related directly to products and usually include wages, stipends, buildings and construction, general and administrative expenses, etc. They can be changed but not in relation to outputs. This is in contrast to variable costs–costs that usually vary with outputs. Variable costs include utilities, overtime expenses, the conference management, materials used in production, etc. However when comparing the costs of producing researches of Srinakharinwirot University during fiscal year 2006-2009, it was found that the cost was highest in the year 2009 which presented 7,328.04 Baht or 37.11 percent. In 2007, the cost was revealed as 6,806 Baht or 34.46 percent whereas the cost in the year 2008 was 5613.90 baht or 28.43 percent. According to this information, we could conclude that the total cost of each year was similar but not quite stable. That is to say, although the cost of each producing research in each year is stable, but the cost tends to rise every year because the related salary is increasing every year and the research number is increasing every year. Thus, it needs to be prepared to accommodate the related increasing and higher costs of productions. At the same time, each piece of research production in the future will be supported and developed with quality to ensure that it is valuable.Keywords: Cost, Research

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kronusa Srisuwan, Srinakharinwirot University.

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-21

How to Cite

Srisuwan, K. (2012). การวิเคราะห์ต้นทุนสนับสนุนการดำเนินงานในการผลิตผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2550-2552 (THE ANALYSIS OF RESEARCH T UNIT COST AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY FISCAL YEAR 2006-2009). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4(8), 18–24. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/2496