การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ (IMPROVEMENT OF THAI WRITING SKILL IN GRADE 3 STUDENTS BY USING THE RAMAKIAN)

Authors

  • อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยพัฒนาการ (Developmental Research) และมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์เป็นสื่อของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 52 คน เลือกโดยเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) แผนการสอนเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ 2) แบบฝึกการสอนเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ 3) แบบทดสอบวัดทักษะในการเขียนภาษาไทยด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependentผลการวิจัยพบว่า1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทั้ง 6 ด้านการเรียนและในภาพรวม โดยมีประสิทธิภาพของการเขียนเท่ากับ 87.21/81.732. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนด้วยวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คำสำคัญ: การพัฒนา ทักษะการเขียนภาษาไทย รามเกียรติ์The purpose of this research was to improve Thai writing skill of grade 3 students. The researcher uses the developmental research, the objectives are following:1. To invent and find out the efficiency of exercises for Thai writing skill improvement by using the Ramakian as instructional media.2. To compare the Thai writing skill of grade 3 students before and after the improvement program.The samples used in this study were 52 students in class 3/4, at Srinakharinwirot University: Demonstration School (Elementary), in the first semester of the academic year 2008. They were selected by purposive sampling. There were 3 tools for this study: 1. Lessons plan of Thai writing improvement by the Ramakian. 2. Exercise for Thai writing improvement by the Ramakian. 3. Test of the Thai writing improvement by the Ramakian.The results are follows.1. The efficiency of writing skill as improved by the Ramakian was increased, in 6 lesson plans and over all was 87.21/81.73, which was higher than the 80/80 setting standard criterion.2. Achievement of the students’ writing skill after using the Ramakian for improvement is significantly increased at 0.05 level.Keywords: Improvement, Thai Writing Skill, Ramakian 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร, Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Downloads

Published

2011-12-16

How to Cite

ปิ่นประชาสรร อ. (2011). การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกด้วยวรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ (IMPROVEMENT OF THAI WRITING SKILL IN GRADE 3 STUDENTS BY USING THE RAMAKIAN). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(6, July-December), 205–212. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1847