สื่อกับการเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปาของนิสิตนักศึกษา (MASS COMMUNICATION AND THE ENTERING OF SPA’S PRETTY OCCUPATION OF STUDENTS)

Authors

  • อังสณา เนียมวณิชกุล Kasetsart University.
  • จตุพร บานชื่น Kasetsart University.
  • กังสดาล เชาว์วัฒนกุล Kasetsart University.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้นิสิตนักศึกษาเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปา ในร้านนวดสปา วิถีชีวิต การเข้าสู่อาชีพ และทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่ทำอาชีพพริตตี้สปา โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกกรณีศึกษา จำนวน 6 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Snowball ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้กรณีศึกษาเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปา คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากกรณีศึกษาเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมาก เนื่องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของนิสิตกรณีศึกษาเหล่านี้ค่อนข้างลำบากกว่านิสิตนักศึกษาทั่วไป การเข้าสู่อาชีพ พริตตี้สปาของกรณีศึกษาเหล่านี้โดยส่วนมากมาจากสื่อที่กรณีศึกษาพบเจอแล้วสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพ นอกจากนี้ยังมาจากการชักชวนจากผู้รู้จัก ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ที่มีต่ออาชีพพริตตี้สปาที่ตนทำ คือเห็นว่าเป็นงานที่ไม่มีศักดิ์ศรีแต่ก็เสียหายน้อยกว่าการทำงานหมอนวด พวกเขาไม่ได้ขายบริการเต็มรูปแบบแต่ให้บริการนวดเฉพาะจุดเท่านั้น การเข้ามาทำงานนี้มีรายได้สูงมากทำให้มีเงินเก็บเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าคำสำคัญ: พริตตี้สปา ร้านนวดสปา นิสิตนักศึกษาThis research aims to study the way of life, the attitude, the entering of the occupation and the factor that make student go to be a spa’s pretty in spa massage. For study, using qualitative research by examine 6 case studing in “snowball” sampling method. The result shows that money is the main factor. Money is needed for those students because they have bad life and become poverty. The major factor of the entering for this occupation is mass communication, it is easy access and widespread. For the attitude, they think this job is not a directly sexual service selling and also make lot money. They believe that if they have much money they will have better life.Keywords: Pretty, Spa massages, Student

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อังสณา เนียมวณิชกุล, Kasetsart University.

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จตุพร บานชื่น, Kasetsart University.

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, Kasetsart University.

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Published

2011-12-16

How to Cite

เนียมวณิชกุล อ., บานชื่น จ., & เชาว์วัฒนกุล ก. (2011). สื่อกับการเข้าสู่อาชีพพริตตี้สปาของนิสิตนักศึกษา (MASS COMMUNICATION AND THE ENTERING OF SPA’S PRETTY OCCUPATION OF STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(6, July-December), 195–204. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1846