การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

Authors

  • ยุทธการ ก้านจักร Kasetsart University.
  • ทิพทินนา สมุทรานนท์ Kasetsart University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย และตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับ 5 สายท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 217 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานและผลการปฏิบัติงาน โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคุณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และความยึดมั่นผูกพันในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.36, 0.77 และ 0.20 ตามลำดับ) และการรับรู้วัฒนธรรมองค์การด้านความสอดคล้องกันและด้านการมีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ร้อยละ 41.20คำสำคัญ: การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงาน ผลการปฏิบัติงานThe objectives of this research were to study the relationship between the perception of organizational culture, the human resource management, the work engagement and the job performance of officers at Port Authority of Thailand and the perception of organizational culture, the human resource management, and the work engagement which share forecast the job performance. Samples were 217 officers at the Port Authority of Thailand. Data were collected with questionnaires on the perception of the organizational culture, the human resource management, the work engagement and the job performance. Data were analyzed with a computer program. The statistical methods used for analysis were mean, standard division, Pearson, s Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis with the stepwise technique. Results showed that: the perception of organizational culture, the human resource management and work engagement were positively correlated with job performance at 0.01 level of significance (r = 0.36, 0.77 and 0.20) and the perception of organizational culture of involvement and consistency could jointly predict 41.20 percent of the job performance of officers at the Port Authority of Thailand.Keywords: The Perception of Organizational Culture, The Human Resource Management, The Work Engagement, The Job Performance 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ยุทธการ ก้านจักร, Kasetsart University.

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทิพทินนา สมุทรานนท์, Kasetsart University.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Published

2011-12-16

How to Cite

ก้านจักร ย., & สมุทรานนท์ ท. (2011). การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความยึดมั่นผูกพันในงานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(6, July-December), 74–88. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1836