การสื่อสารทางการเมืองผ่านการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • เบญจา มังคละพฤกษ์ Krirk University.

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่องการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์หลักสูตรสาระหน้าที่พลเมืองการเมืองการปกครองในหลักสูตรสำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารทาง การเมืองผ่านการสอนสาระหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองของครูในชั้นเรียน เพื่อศึกษาทัศนะและความตระหนักรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับสาระหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครอง และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยไปสู่สาธารณะถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีจิตสำนึกเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 4 เป็นหลักสูตรที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ทั่วประเทศ มีเนื้อหาเหมาะสมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การสื่อสารทางการเมืองที่เหมาะสมผ่านการสอนและความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียนนำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียน สภาพสังคมและการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวมีอิทธิพลต่อทัศนะทางการเมืองของนักเรียนคำสำคัญ: การศึกษาช่วงชั้นที่สี่ มัธยมปลาย สื่อสารการเมือง หลักสูตรThe objectives were (1) to inspect and analyze the content of the subject (2) to study the teachers’ political communication through teaching Civic Education and Politics (3) to study the students’ efficacy and using in daily life (4) to distribute the discovery to public and also promote recognition of being good citizens. Documentary research was conducted: content analysis, in-depth interview and focus group. Those were used in order to get a clear picture of the study. It was founded that the subject was designed by the Ministry of Education, and demanded to teach in high schools over the country. The content was written to teach students to become good citizens in the Thai democracy system.The school administrators, teachers and students agreed that the subject was appropriate and able to use in daily life. Proper political communication through teaching and learning cooperation made productive outcomes. Social circumstances and family raising influenced students’ political attitude.Keywords: Education, Grade 10-12, Political Communication, Curriculum

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เบญจา มังคละพฤกษ์, Krirk University.

มหาวิทยาลัยเกริก

Downloads

Published

2011-12-16

How to Cite

มังคละพฤกษ์ เ. (2011). การสื่อสารทางการเมืองผ่านการสอนหน้าที่พลเมืองและการเมืองการปกครองในชั้นเรียนช่วงชั้นที่สี่ในโรงเรียนมัธยมของจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(6, July-December), 1–11. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1818