กองบรรณาธิการ

Authors

  • editor board มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

editor board, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014http://pubcenter.swu.ac.th , E-mail: swujournal@swu.ac.th

Downloads

Published

2011-12-16

How to Cite

board, editor. (2011). กองบรรณาธิการ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(6, July-December). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1817