การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กรณีศึกษา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง (A STUDY OF ADVERSITY QUOTIENT (AQ) AMONG PHARMACY STUDENTS: A CASE STUDY IN A PRIVATE UNIVERSITY)

Authors

  • ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ศรัณย์ กอสนาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปพิชญา แสวงผล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • นัสเรีย นิมะยุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 220 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับแบบ Likert ที่ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.856 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ 3.72±.522 พบว่า มิติด้านผลกระทบ (Reach) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.09±.683 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมิติด้านความอดทน (Endurance) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 3.40±.703 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ Independent Sample t-Test พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคไม่แตกต่างกัน (p-value 0.784) และจากทดสอบด้วย One-Way ANOVA พบว่า นักศึกษาที่มีอายุต่างกันมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ไม่แตกต่างกัน (p-value 0.560) ส่วนนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่างกันมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value 0.019 และ 0.003 ตามลำดับ) คำสำคัญ: ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค  นักศึกษาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเอกชน The objectives of this study were to study the level of adversity quotient (AQ) and to study related factors including gender, age, academic level and cumulative GPA among samples of 220 pharmacy students studying in academic year 2018 at a private university. Data was collected by using 5-level rating Likert scale questionnaires that measured their reliability with Cronbach's Alpha coefficient of 0.856. The results of the study showed that mean of adversity quotient quite high 3.72 ±.522. It was found that the dimension of reach had the highest mean of 4.09 ± .683 which was considered to be quite high and the endurance dimension was the lowest mean 3.40 ± .703 which was at the moderate level. The results of hypothesis testing with Independent Sample t-Test found that there was no statistically significant difference adversity quotient in different genders students (p-value 0.784). Tested with One-Way ANOVA students of different ages had no statistically significant difference adversity quotient (p-value 0.560). Students with different academic levels and cumulative GPA have statistically significant different adversity quotient at the 0.05 level (p-values 0.019 and 0.003 respectively). Keywords: Adversity Quotient, Pharmacy Students, Private University

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, และฐิติมา วัฒนโสภาศิริ. (2550). รายงานการวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาวน์อารมณ์ (EQ) จริยธรรมธุรกิจและความเครียดของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อาภาวี จิรายุพัฒน์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค พฤติกรรมการเผชิญความเครียดและความเครียดในการทำงาน : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Stoltz, P. G. (1997). Adversity quotient : turning obstacles into opportunities. Wiley: John Wiley & sons Inc.

JobCute News. (2563, มกราคม). เจาะลึกไลฟ์สไตล์การทำงานของชาว gen Z. สืบค้นจาก https://bit.ly/39MLR3h

ลดารัตน์ ศรรักษ์. (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจแบบผสมผสานของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วารสาร มฉก.วิชาการ, 17(33), 17-33.

มนตรี สังข์ทอง, กานต์พิชชา แตงอ่อน, และประภาส กลับนวล. (2556, มกราคม-เมษายน). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารสมาคมวิจัย, 18(1), 97-108.

กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, ปรัศนีย์ เกศะบุตร, และปิยวุฒิ ศิริมงคล. (2559, มกราคม-มีนาคม). ภูมิหลัง ความสามารถในการสร้างสรรค์ และความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 30(93), 86-99.

ธัญญามาศ คำมาตา. (2551). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ.

รัชนู วรรณา, สกุลรัตน์ แสงจันทร์, และสิรินาถ ชวาลตันพิพัทธ์. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6. หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม). กรุงเทพฯ: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุทัยรัตน์ วิเศษศักดิ์, และอุมาภรณ์ สุขารมณ์. (2557, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 4(1), 48-58.

Gideon D. Markman. (2002). Adversity Quotient: The Role of Personal Bounce-back ability in new venture formation. Human Resource Management Review, 13(2), 281-301.

ชลลดา ปัญญา. (2555). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Mohd Effendi Ewan Mohd Matore, Ahmad Zamri Khairani, and Nordin Abd Razak. (2015). The Influence of AQ on the Academic Achievement among Malaysian Polytechnic Students. International Education Studies, 8(6), 69-74.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

วงษ์บุญหนัก ป., กอสนาน ศ., แสวงผล ป., & นิมะยุ น. (2022). การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กรณีศึกษา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง (A STUDY OF ADVERSITY QUOTIENT (AQ) AMONG PHARMACY STUDENTS: A CASE STUDY IN A PRIVATE UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(28, July-December), 70–80. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15045