ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนภายใต้กรอบ BRI และผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RELATIONSHIP BETWEEN CAMBODIA AND CHINA UNDER THE BRI FRAMEWORK AND IMPACT ON SOUTHEAST ASIA SECURITY)

Authors

  • ชนกพร ทองตากรณ์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาเป้าหมายของจีนด้านความมั่นคงต่อความสัมพันธ์ และความสำคัญของกัมพูชาภายใต้กรอบ BRI 2. ศึกษาปัจจัยที่ทำให้กัมพูชาร่วมมือกับจีนในโครงการภายใต้กรอบของ BRI 3. ศึกษาแนวโน้มของผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนภายใต้กรอบ BRI ต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งใช้แนวคิดความเชื่อมโยงด้านความมั่นคง (Security Complex) และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. เป้าหมายของจีนด้านความมั่นคงต่อสัมพันธ์และความสำคัญของกัมพูชาภายใต้กรอบ BRI คือ การปกป้องผลประโยชน์ของจีนในต่างประเทศและการขยายอิทธิพลของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกัมพูชาเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสำคัญที่จีนวางไว้ โดยใช้ความร่วมมือผ่านโครงการภายใต้กรอบของ BRI เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 2. ปัจจัยที่ทำให้กัมพูชาร่วมมือกับจีนในโครงการภายใต้กรอบของ BRI ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายใน รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน ต้องการใช้โครงการภายใต้กรอบ BRI ในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางการเมืองให้กับตนเอง 2) ปัจจัยภายนอก ต้องการให้จีนปกป้องและส่งเสริมบทบาทของกัมพูชาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้โดดเด่นมากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นแบบสมประโยชน์ 3. แนวโน้มของผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนภายใต้กรอบ BRI ต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การขยายอิทธิพลของจีนสู่เอเชียจะวันออกเฉียงใต้ 2) ดุลอำนาจของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3) ความสัมพันธ์และความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คำสำคัญ: หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  เส้นทางสายไหมใหม่  กัมพูชา  ความมั่นคงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ This research answered to 3 main objectives; 1. to study the goals of China on security the relationship with Cambodia and its importance under the BRI framework 2. to study the factors that led to Cambodia - China cooperation under the BRI framework 3. to study the inclined impacts of Cambodia – China cooperation under the BRI framework on Southeast Asia security. The research framework applied the concept of Security Complex. The data obtained from both sources were analyzed and elaborated by means of descriptive writing. 1. The research result found that the goals of China on security the relationship with Cambodia and its importance under the BRI framework was protecting the China’s oversea interests and wide-spreading Chinese influences on Southeast Asia. Cambodia then became one of the main headquarters carefully placed by China using BRI framework cooperation as a crucial driven function. 2. The factors that led to Cambodia cooperation with China under the BRI framework consisted of 1) internal factor, the Cambodian government under the leadership of Hun Sen intended to use project under BRI framework to generate economic prosperity which would advocate their political stability 2) external factor, Cambodia needed China protections and supports to prevail in the Southeast Asia region. Therefore, the relationship between the two nations was win-win. 3. The inclined impacts of Cambodia – China cooperation under the BRI framework on Southeast Asia security were 1) the wide-spreading influences of China into Southeast Asia 2) the attempt of powerful nations to maintain the balance of powers in Southeast Asia 3) the relationship and security of Southeast Asia nations. Keywords: BRI, New Silk Road, Cambodia, Southeast Asia Security

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buzan, Barry. (1983). People, State, and Fear: The National Security Problem in International Relations. Susserx: Wheatsheaf Book Ltd., pp. 105-106.

Zhang, Wenmu. (2014). On China’s Sea Power. Beijing: Haiyang. p. 25.

National Defense. (2017). China stresses B&R Initiative has no military or geo-strategic aims. Retrieved April 4, 2020, from http://english.scio.gov.cn/beltandroad/2017-05/26/content_40897535.htm

Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (PRC). (2016, March 9). Foreign Minister Wang Yi Meets the Press. Retrieved April 26, 2020, from http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1346238.shtml.

Nadege, Rolland. (2019, September). Securing the Belt and Road Initiative China's Evolving Military Engagement Along the Silk Roads. the national bureau of asian research nbr special report no. 80. Retrieved April 4, 2020, from https://www.nbr.org/publication/

securing-the-belt-and-road-initiative-chinas-evolving-military-engagement-along-the-silk-roads/

Guo, Xiaohang. (2016). 海外利益保护能力建设:大国崛起的必修课 (Building Capacity to Protect Overseas Interests: A Compulsory Course for Rising Great Powers). Retrieved April 5, 2020, from http://www.81.cn/jwsj/2016-03/07/content_6945691.htm

Iasexpress. (2019). Belt & Road Initiative (BRI) of China – Will it Benefit India? Retrieved April 26, 2020, from https://www.iasexpress.net/belt-road-initiative-bri-china-india-benefits-upsc/#&gid=1&pid=2

Duchâtel, Mathieu. (2019). Overseas Military Operations in Belt and Road Countries: The Normative Constraints and Legal Framework. Retrieved April 17, 2020, from https://www.nbr.org/wp-content/uploads/pdfs/publications/sr80_securing_the_belt_and_

road_sep2019.pdf

สุวิน แจ้งยอดสุข. (2563, 11 มิถุนายน). ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ. [บทสัมภาษณ์].

ธโสธร ตู้ทองคำ. (2563, 9 มิถุนายน). อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บทสัมภาษณ์].

Drun, Jessica. (2017). China’s Maritime Ambitions: a Sinister String of Pearls or a Benevolent Silk Road (or Both)?. Retrieved May 27, 2020, from https://www.ccpwatch.org/single-post/2017/12/05/China%E2%80%99s-Maritime-Ambitions-a-Sinister-String-of-Pearls-or-a-

Benevolent-Silk-Road-or-Both

Heng, Pheakdey. (2012). “Cambodia-China Relations: A Positive-Sum Game?”. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 31(2), 72-73.

Juan Cole. (2017). The Dragon Arrives: 1st Chinese overseas Military Base in Djibouti. Retrieved June 18, 2020, from https://www.juancole.com/2017/08/overseas-military-djibouti.html

ข่าวเจาะย่อโลก. (2561, 1 กันยายน). จับกระแสอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนผ่านตัวเลขการลงทุน. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=Gdj3VJvM27I

The World with Karuna. (2561, 23 สิงหาคม). อิทธิพลทุนจีนในกัมพูชา. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2563, จาก https://www.youtube.com/watch?v=sKgeO26PxJM

ทรงฤทธิ์ โพนเงิน. (2563, 11 มิถุนายน). ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขงและอาเซียน. [บทสัมภาษณ์].

วัชรินทร์ ยงศิริ. (2557). กัมพูชากับมหาอำนาจจีน: ยุค สี จิ้นผิง (ตอนที่ 1). สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2563, จาก http://www.ias.chula.ac.th/ias/th/ Article-Detail.php?id=17

Childs, Nick. (2019). China’s naval shipbuilding: delivering on its ambition in a big way. Retrieved March 30, 2020, from https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2018/05/china-naval-shipbuilding

Militari, De Re. (2019). The Chinese String of Pearls or How Beijing is Conquering the Sea. Retrieved March 30, 2020, from https://remilitari.wordpress.com/2019/08/26/the-chinese-string-of-pearls-or-how-beijing-is-conquering-the-sea/

Page, Jeremy; Lubold, Gordon, and Taylor, Rob. (2019). Deal for Naval Outpost in Cambodia Furthers China’s Quest for Military Network. Retrieved Jun 7, 2020, from https://www.wsj.com/articles/secret-deal-for-chinese-naval-outpost-in-cambodia-raises-u-s-fears-of-beijings-ambitions-11563732482

Hughes, Lindsay. (2019). String of Pearls Redux: China, India and a Cambodian Base. Retrieved May 26, 2020, from http://www.futuredirections.org.au/publication/string-of-pearls-redux-china-india-and-a-cambodian-base/

Chongkittavorn, Kavi. (2018). Cambodia's key role in regional security. Retrieved March 16, 2020, from https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1591462/cambodias-key-role-in-regional-security

Hutt, David. (2019). Cambodia, China ink secret naval port deal: report. Retrieved March 27, 2020, from https://asiatimes.com/

/07/cambodia-china-ink-secret-naval-port-deal-report/

MCC Singapore. (2019). Cambodia: "The Belt and Road" New Model of International Cooperation. Retrieved March 28, 2020, from http://www.mcc.sg/Dara-Sakor/index-eng.html

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

ทองตากรณ์ ช. (2022). ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนภายใต้กรอบ BRI และผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RELATIONSHIP BETWEEN CAMBODIA AND CHINA UNDER THE BRI FRAMEWORK AND IMPACT ON SOUTHEAST ASIA SECURITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(28, July-December), 14–27. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15038