การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนท้องถิ่น (AN APPLICATION OF THEORY REASONED ACTION TO EXAMINE FACTORS EXPLAINING RESIDENTS’ SUPPORT FOR COMMUNITY-BASED TOURISM)

Authors

  • อัครพงศ์ อั้นทอง Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

อั้นทอง อ. (2022). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลตรวจสอบปัจจัยที่อธิบายการสนับสนุน การท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนท้องถิ่น (AN APPLICATION OF THEORY REASONED ACTION TO EXAMINE FACTORS EXPLAINING RESIDENTS’ SUPPORT FOR COMMUNITY-BASED TOURISM). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 14(27), 193–205. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14524