องค์ประกอบความต้องการจำเป็นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (COMPONENTS OF BASIC NEED OF MEDICAL OFFICE CLUB ELDERLY IN BANGKOK)

Authors

  • สายพิณ ปั้นทอง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความต้องการจำเป็นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และลำดับขั้นความมีอิทธิพลของความต้องการจำเป็นพื้นฐานสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุในสังกัดชมรมสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 226 คน ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) จากการวิเคราะห์การสกัดหมุนแกน 2 ขั้นตอน โดยใช้วิธีหมุนแกนวาริแมกซ์ และโพรแมกซ์ เพื่อนำน้ำหนักค่าองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรมาพิจารณากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละองค์ประกอบโดยการเรียงลำดับค่าไอเกนที่มีค่ามากกว่า 1 โดยโปรแกรม AMOS ผลการศึกษาพบว่า สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุในชมรมสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้ทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบความต้องการการแสวงหาสิ่งใหม่ (Explore) องค์ประกอบด้านความต้องการด้านสุขอนามัย (HyG) องค์ประกอบด้านความต้องการทางด้านอารมณ์และจิตใจ (Emo) องค์ประกอบด้านความต้องการมีส่วนร่วมและการเคารพนับถือ (Resp) องค์ประกอบด้านความต้องการความช่วยเหลือด้านพยาบาล (First-Aid) และองค์ประกอบด้านความต้องการรายได้ (Income) และพบว่าองค์ประกอบที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ คือ ผู้สูงอายุมีความต้องการการแสวงหาสิ่งใหม่ และสามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงาน เน้นให้ความสำคัญต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ เช่น การแสวงหาสิ่งใหม่ให้ผู้สูงอายุโดยจัดให้สร้างนวัตกรผู้สูงอายุ เนื่องจากองค์ความรู้ของผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากศาสตร์ที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการทำงานที่ผ่านมาในอดีตคำสำคัญ: ความต้องการพื้นฐาน  องค์ประกอบ  ผู้สูงอายุThis research aim to study the components of basic need of medical office club and hierarchy of influence of basic necessities of elderly in Bangkok. This research was the quantitative research, using exploratory Factor analysis statistics (EFA)from rotating Varimax and Promax methods. The samples were collected from the medical office club of elderly in Bangkok. Analytics of this study to take the component weight of variables into consideration with the specified criteria for each element by ordering Eigen value greater than 1, and using confirmation element analysis (EFA) statistics by AMOS program. The results showed that the significant basic elements of the elderly were comprised 6 components, and all components could account for 60.163% of cumulative variance. the elderly needs the pursuit of new things (Explore) that it was ranked as the most significant. Secondly, was the hygiene requirement (HyG)., The third, was the emotional and psychological (Emo). The fourth, was the participation and respect (Resp. The fifth, was the nursing assistance (First-Aid). Finally, was income need (Income). The results of using the exploratory factor analysis (EFA) found that accepted 6 elements have completely a significant statistical qualification for every element. The findings of this study can applied to develop the project for elderly to seeking and supporting the elderly, such as creating innovators, creating value and creating government policy for the elderly.   Keywords: Basic need, Components, Elderly

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สายพิณ ปั้นทอง, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

ปั้นทอง ส. (2022). องค์ประกอบความต้องการจำเป็นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (COMPONENTS OF BASIC NEED OF MEDICAL OFFICE CLUB ELDERLY IN BANGKOK). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 14(27), 145–159. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14493