การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA)

Authors

  • สัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศิริพร ปัญญาเมธีกุล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา จากการวิเคราะห์พบชุดศัพท์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียกชาติพันธุ์และกลุ่มการเมือง 2) กริยาสื่อการกระทำและสภาพของผู้กระทำ และ 3) ส่วนขยายเพื่อเสริมหรือขยายความ ส่วนการวิเคราะห์เจตนาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีวัจนกรรมของ Searle [1] พบเจตนาทั้งหมด 3 เจตนา ได้แก่ 1) เจตนาสั่ง 2) เจตนาชักจูง และ 3) เจตนาให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชุดศัพท์และเจตนาที่พบในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาเป็นกลไกทางภาษาที่สำคัญที่สื่อถึงการประกอบสร้างชุดความคิดที่รัฐบาลต้องการปลูกฝังเยาวชน แบบเรียนจึงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการหล่อหลอมเยาวชนได้เป็นอย่างดี คำสำคัญ: แบบเรียนภาษาเขมร  ชุดศัพท์  เจตนา  ประเทศกัมพูชา This research aims to analyze lexis lists and intents used in the construction of elementary Khmer textbooks in Cambodia. The results reveal 3 types of lexis lists: 1) naming for ethnicities and political groups 2) action and stative verbs and 3) modifiers. The intents were analyzed under the Speech Acts framework by Searle [1]. Three types of intents were found in the construction of textbooks: 1) command intent 2) persuasive intent and 3) informative intent. From the analysis, it was found that the lexis lists and intents found in elementary Khmer textbooks in Cambodia are important language mechanisms that imply the building of mindset that the government wants to implant in the youth’s mind. Textbooks are subtly used as a tool by the government to shape the mind of its youth. Keywords: Khmer Textbooks, Lexis Lists, Intents, Cambodia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Searle, J. R. (1969). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved form https://doi.org/10.1017/CBO9781139173438

ธิบดี บัวคำศรี. (2555). กัมพูชาในแบบเรียนของไทย. ใน ชาตินิยมในแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.

วารุณี โอสถารมย์. (2543). แบบเรียนไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “เพื่อนบ้านของเรา” ภาพสะท้อนเจตคติอุดมการณ์ชาตินิยมไทย. รัฐศาสตร์สาร, 22(3), 1-83.

นฤมล นิ่มนวล. (2559). การเมืองในแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาของไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2551. วิทยานิพนธ์ ร.ม. (การปกครอง). กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชาญชัย คงเพียรธรรม. (2559). หลักสูตรแฝงเรื่องอุดมการณ์ชาติในหนังสือเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ของราชอาณาจักรกัมพูชา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12(2), 177-205.

ศานติ ภักดีคำ. (2546). ประวัติศาสตร์กัมพูชาแบบเรียนของเขมรที่เกี่ยวข้องกับไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2557). ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการณ์จิตสำนึก. กรุงเทพฯ: มติชน.

จันทิมา อังคพนิชกิจ. (2561). การวิเคราะห์ข้อความ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ติณณภา เสน่หา. (2559). วาทกรรมการเมืองในรายการชูธงและรายการสายล่อฟ้า: วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุนทรี โชติดิลก. (2560). บุญ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกาย. วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิตร ภูมิศักดิ์. (2556). ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ. กรุงเทพฯ: ชนนิยม.

ดำรงพล อินทร์จันทร์. (2559). พลวัตทางชาติพันธุ์ ณ พรมแดนตะวันออก กรณีศึกษากลุ่มภาษากะซองและซำเร. ใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์. (2541). การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปัญหาและการเมืองของการนิยามความรุนแรงในยุคเขมรแดง. รัฐศาสตร์สาร, 20(3), 315-350.

วิสันต์ สุขวิสิทธิ์. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544. วิทยานิพนธ์ อ.ด. (ภาษาไทย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร. (2562). วาทกรรมความรักชาติในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้าภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (วัฒนธรรมจีนศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Cho, M. H., and Lee, D. B. (2019). Critical Analysis of Chongryon Secondary English Textbooks Published Between 1968 and 1974. The Review of Korean Studies, 22(2), 177-204.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

สุขพิระวัฒนกุล ส., & ปัญญาเมธีกุล ศ. (2022). การวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา (ANALYSIS OF LEXIS LISTS AND INTENTS USED IN THE CONSTRUCTION OF ELEMENTARY KHMER TEXTBOOKS IN CAMBODIA). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(27, January-June), 131–144. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14492