โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Authors

  • วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

สกุลกิจกาญจน์ ว. (2022). โมเดลเชิงสาเหตุของระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูง ทุนมนุษย์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 14(27), 119–130. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14491