การรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพภายในตนเอง เชิงสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Authors

  • พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29