อิทธิพลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีสมรรถนะของพนักงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน (THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF COMPETENCY)

Authors

  • ปนิธดา ลิ้มเรืองรอง Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29