องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING)

Authors

  • กรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์ Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29

How to Cite

โรจน์ธนานันต์ ก. (2022). องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 14(27), 1–13. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14482