องค์ประกอบและกลวิธีทางภาษาที่ใช้โน้มน้าวใจในโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทาง ขสมก. และรถร่วมบริการขสมก. (ELEMENTS AND PERSUASIVE LANGUAGE STRATEGIES IN BMTA BUS AND BMTA PRIVATE JOINT BUS ADVERTISING)

Authors

  • กรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์ Srinakharinwirot University.

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-29