ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE)

Authors

  • รัตติยาพร ทองญวน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ดุจเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration.
  • วิธัญญา วัณโณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยนี้งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองแท้ (True- experimental design) แบบแผนของงานวิจัยนี้ใช้การทดสอบภายหลังการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (Posttest only control group design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับและไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรค กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา จำนวน 78 คน สุ่มตัวอย่าง (Random assignment) เข้ากลุ่มทดลอง จำนวน 38 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 40 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรค ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ สิ่งที่ฉันมี (I have) สิ่งที่ฉันเป็น (I am) และสิ่งที่ฉันทำได้ (I can) จำนวน 8 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกันสำหรับกลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับเงื่อนไขการทดลองแต่ได้รับความรู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่กำลังศึกษา (Active control group) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ โปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรค และแบบวัดการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรค ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ สถิติค่าทีแบบอิสระต่อกัน (t-test for independent sample) ผลการวิจัยพบว่า หลังสิ้นสุดการทดลอง นักเรียนที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคมีคะแนนการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคโดยรวม และรายด้านทุกด้าน คือ ด้านสิ่งที่ฉันมี (I have) ด้านสิ่งที่ฉันเป็น (I am) และด้านสิ่งที่ฉันทำได้ (I can) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05คำสำคัญ: การส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรค  นักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาThe research was a true experimental design and posttest only control group design. The purposes of this study were to compare the resilience of Mathayom 3 students in an extended educational opportunity school who took or did not take the Resilience-Enhancing Program.The sample consisted of 78 Mathayom 3 students in an extended educational opportunity school in Phang-nga and were divided into an experimental group of 38people and a control group of 40people. The experimental group used the Resilience-Enhancing Program that was 3 dimensions in this program, as well as,I have, I am, and I can. The activities provided 8 times in 4 week. The control group in this study was active control group, which used another activity that did not involve resilience. The research instruments included a Resilience Enhancing Program and a Resilience Questionnaire and descriptive statistics on a t-test for independent sample was used to analyze the hypothesis of this study. The results of the research can be summarized as follows: After the Resilience-Enhancing Program, the experimental group showed significantly total resilience score and score of 3 dimensions, such as; I have, I am, and  I can, higher than the control group at .05.Keywords: Resilience Enhancement, Students, Extended Educational Opportunity School

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รัตติยาพร ทองญวน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDevelopmental Psychology, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDevelopmental Psychology, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

ดุจเดือน พันธุมนาวิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration.

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Graduate School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration.

วิธัญญา วัณโณ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDevelopmental Psychology, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

ทองญวน ร., สิทธิ์ศิรอรรถ ฉ., พันธุมนาวิน ด., & วัณโณ ว. (2021). ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(26, July-December), 120–132. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14105