การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN)

Authors

  • ศิริพล แสนบุญส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthya Rajabhat University.
  • กิ่งสร เกาะประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthya Rajabhat University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก และเพื่อศึกษาผลการใช้เกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กออทิสติกที่มีกำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุ 5 – 8 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับเด็กออทิสติก 2) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพและประสิทธิภาพเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นด้านเนื้อหาในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเทคนิคในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการออกแบบในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) เด็กออทิสติกทั้ง 8 คน มีอัตราพัฒนาการทางทักษะการพูดตั้งแต่ 2.67-15.67 และครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สรุปว่าสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติกได้คำสำคัญ: เกมการศึกษา  โมไบล์แอปพลิเคชัน  ทักษะทางภาษา  ทักษะการสื่อสาร  เด็กออทิสติกThe purposes of this research were to develop game on mobile applications for the development of language and communication skills in autistic children and to study the results of using game on mobile apps for developing language and communication skills in autistic children. The sample group were 8 autistic children currently studying in the Special Education Center, Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, aged 5 - 8 years studying in the 2nd semester, academic year 2018 who acquired by specific selection method based on the specified features. The tools used in this research consisted of 1) game on mobile applications for autistic children, 2) behavior observation record form, and 3) satisfaction questionnaire. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The results of the research showed that 1) the quality and performance of the game on the mobile applications that the researcher developed for the overall of quality was the highest level, the overall of technical performance was the highest level, and the overall of design quality was the highest level and 2) the eight autistic children had a speaking skill Growth rate ranging from 2.67-15.67 and the mentors of an autistic child were satisfied with the game on the mobile applications at a high level. It concludes that it can be used as a learning material to improve language and communication skills in autistic children.Keywords: Educational Game, Mobile Application, Language Skills, Communication Skills, Autistic Children

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศิริพล แสนบุญส่ง, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthya Rajabhat University.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาFaculty of Education, Phranakhon Si Ayutthya Rajabhat University.

กิ่งสร เกาะประเสริฐ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthya Rajabhat University.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาFaculty of Education, Phranakhon Si Ayutthya Rajabhat University.

Downloads

Published

2021-12-30

How to Cite

แสนบุญส่ง ศ., & เกาะประเสริฐ ก. (2021). การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 13(26), 133–146. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14090