อิทธิพลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ (THE INFLUENCE OF EMPOWERMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR THROUGH CREATIVITY OF EMPLOYEES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY)

Authors

  • ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
  • วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศการเสริมสร้างพลังอำนาจและการเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศการเสริมสร้างพลังอำนาจ การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตวิทยา ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 210 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.58-0.70 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมมุติฐานทางเลือกที่ 2 เป็นโมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า X2 = 27.554, df = 19, P = 0.092, X2/df = 1.45, RMSEA = 0.046, RMR = 0.019, CFI = 0.995, GFI = 0.972 และ AGFI = 0.933 โดยโมเดลที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลได้ดังนี้ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานได้รับอิทธิพลรวมจากความคิดสร้างสรรค์สูงสุด รองลงมาคือ การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตวิทยาและบรรยากาศการเสริมสร้างพลังอำนาจเท่ากับ 0.942, 0.541 และ 0.446 ตามลำดับ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.001 โดยตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานได้ร้อยละ 88.7 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้ องค์กรสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานเพื่อก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมต่อไปคำสำคัญ: การเสริมสร้างพลังอำนาจ พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน  ความคิดสร้างสรรค์The purpose of this research was to study the effects of empowerment climate and psychological empowerment to innovative work behavior through creativity. The four latent variables are empowerment climate, phycological empowerment, creativity, and innovative work behavior. This research is survey research. The sample group of this research selected by purposive sampling is 210 staffs of automotive industry. This research instrument was a questionnaire of 5-level rating scales with the discrimination score between 0.58-0.70 and the overall reliability was 0.90 The data was analyzed by using Structural Equation Modeling. The study found that alternative model No. 2 could fit well with empirical data as follow X2 = 27.554, df = 19, P = 0.092, X2/df = 1.45, RMSEA = 0.046, RMR = 0.019, CFI = 0.995, GFI = 0.972 and AGFI = 0.933 Model No. 2 has effect size that the innovative work behavior was most affected by creativity, followed by psychological empowerment and empowerment climate. The total effect of them is valued 0.942, 0.541 and 0.446, respectively at 0.001 significantly statistical level. These three latent variables can explain variation of innovative work behavior as 88.7 percent However, the result of this research could be used for organizations as a guideline to improve their own workers to express innovative work behavior for reaching to innovative organization eventually.Keywords: Empowerment, Innovative Work Behavior, Creativity

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธนัตถ์ภัทร ถิรธนัชดิลก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาLogistics Management, Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus.

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรีBusiness Innovation Management, Faculty of Management Sciences, Silpakorn University, Phetchaburi IT Campus.

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

ถิรธนัชดิลก ธ., & เจษฎาลักษณ์ ว. (2021). อิทธิพลของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ (THE INFLUENCE OF EMPOWERMENT ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR THROUGH CREATIVITY OF EMPLOYEES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(26, July-December), 30–45. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14081