ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Authors

  • ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • รุจี ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • สุรศักดิ์ จำนงค์สาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาดนตรีของชาวเกอฮอลัดรวมไปถึงองค์ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวเกอฮอลัด โดยใช้วิธีการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาเป็นแนวทางการศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งหมดจากการสำรวจ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม และ 3. เพื่อวิเคราะห์บทเพลงในวัฒนธรรมของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้เมื่อได้ศึกษาพบว่า ชาวเกอฮอลัดมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงองค์ความรู้ดนตรี เช่นเครื่องดนตรี วงดนตรี และบทเพลงที่มีเอกลักษณ์ อีกทั้งชาวเกอฮอลัดยังมีบทเพลงมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงดนตรีในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เช่น บทเพลงบรรเลง บทเพลงขับร้องและบทเพลงสำหรับพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นปีใหม่ งานพิธีทางศาสนาและงานศพ ไม่เพียงเท่านี้ชาวเกอฮอลัดยังคงอนุรักษ์และรู้จักการสืบทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของตนจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการได้ศึกษาดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางวิถีชีวิต ดนตรีและบทเพลงสำคัญในวัฒนธรรมที่สร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติพันธุ์ของชาวเกอฮอลัดเป็นอย่างยิ่งคำสำคัญ: ดนตรีเกอฮอ  ชาวเกอฮอลัด  เมืองดาลัด  จังหวัดเลิมด่งThis research aims to study the music and culture of the K’ho Lach Dalat in the Socialist Republic of Vietnam using the ethnomusicology method as a way to study, that includes methods of surveying, interviewing and analyzing for information from January 2018 to January 2020. This research are : 1. To study the current society and culture of the K’ho Lach Dalat in the Lamdong  province in the Republic of Vietnam. 2.To study the musical knowledge of K’ho Lach Dalat Lamdong province in the Republic of Vietnam and 3. To analyze the songs in K’ho Lach Dalat culture in the Lamdong province in the Socialist Republic of Vietnam. The results of this study showed that the music and culture of K’ho Lach Dalat are unique; for example, there are many songs that reflect their culture and used in many ceremonies such as weddings new year religious ceremonies and funerals. It is not only a unique kind of music and culture, but preservation and inheritance were good. As a result, this study showed the uniqueness and the strength of the music and culture of K’ho Lach Dalat in the Socialist Republic of Vietnam.Keywords: Music K’ho, K’ho Lach, Dalat City, Lam Dong Province

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒProgram in Ethnomusicology, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University.

รุจี ศรีสมบัติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDivision of Thai and Asian Music, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University.

สุรศักดิ์ จำนงค์สาร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDivision of Thai and Asian Music, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

ไทพาณิชย์ ช., ศรีสมบัติ ร., & จำนงค์สาร ส. (2021). ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(26, July-December), 20–29. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079