ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE)

Authors

  • รัชพันธุ์ เชยจิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • รติพร ถึงฝั่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration.

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าของครัวเรือนรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนที่มีเพศของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกัน โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในระดับครัวเรือนจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2549 2554 และปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ และใช้สถิติพรรณนาเพื่อแสดงให้เห็นระดับและแนวโน้มค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของครัวเรือน รวมทั้งทดสอบความแตกต่างของค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของครัวเรือนโดยใช้สถิติ t-test, F-test นอกจากนั้นใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนที่มีเพศของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกัน โดยตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าไฟฟ้าต่อเดือนของครัวเรือน ส่วนตัวแปรอิสระที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรทางด้านประชากรของหัวหน้าครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตัวแปรคุณลักษณะของครัวเรือน ได้แก่ เขตที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน จำนวนห้องในที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย และจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครัวเรือนครอบครอง โดยกำหนดแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 3 แบบจำลองในแต่ละปีที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อกำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศชายจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเพศหญิงในทุกปีที่ศึกษา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกับนโยบายพลังงานไฟฟ้า ควรเพิ่มการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเน้นเป้าหมายไปที่ “สตรี” เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และมีพฤติกรรมในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคำสำคัญ: ค่าไฟฟ้าของครัวเรือน  ความแตกต่างทางเพศThis study had two objectives which were to compare the household electricity expense and to find out the factors affecting the household electricity expense in case of the gender differences. Quantitative method was applied to this study combined with the secondary data from “2006, 2011 and 2017 Household Socio-economic Survey” complied by the National Statistic Office was adopted to this Study. Descriptive and Multiple Regression analysis were employed to analyses the differences and factors association to the household electricity expense. Monthly household electricity expense was the dependent variable and the independent variables were gender age groups and level of education of household head, and household characteristics which including number of family member household income number of room type of residences and number of appliances were taken into account. There were several econometric models to test in particular year of study. Results showed that the household with male household head had lower the electricity expense than those who had a female household head when other thing being equally. This means that the Thai Energy authorities should emphasized “Female” being a target group of the energy saving campaign to stimulating female behavior to reduce their electricity consumption.Keywords: Household Electricity Expense, Gender Difference

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รัชพันธุ์ เชยจิตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Economics, Srinakharinwirot University.

รติพร ถึงฝั่ง, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ National Institute of Development Administration.

คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Faculty of Social Development, National Institute of Development Administration.

Downloads

Published

2021-12-23

How to Cite

เชยจิตร ร., & ถึงฝั่ง ร. (2021). ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 13(26), 105–119. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067