การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนเฉพาะด้าน: เพื่อปรับใช้สำหรับสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT NEWS VOCABULARY INVESTIGATION FOR ESP CLASSROOMS: IMPLICATIONS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE)

Authors

  • ผ่องอำไพ คงเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาการใช้คำศัพท์ในข่าวกีฬาเพื่อหาคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้การรวบรวมคลังคำศัพท์ข่าวกีฬา คลังคำศัพท์ข่าวกีฬาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ข่าวกีฬาที่มาจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 12 สำนักพิมพ์ รวมเป็นจำนวนคำทั้งสิ้น 3,571,501 คำ โดยเก็บข้อมูลข่าวกีฬาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักพิมพ์ที่ ใช้ประกอบด้วย Sporting News, The Independent Sport, ABC News, BBC Sports, CNN, ESPN, Fox Sport USA, Fox Sport, Guardian Sport, Sky Sport, The Daily Telegraph และ US News หลักเกณฑ์ในการเลือกสำนักพิมพ์ คือ ความสามารถในการเข้าถึงหนังสือพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ที่เลือกเป็นหนังสือพิมพ์ที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ผลที่ได้พบว่า นอกจากคำศัพท์ที่พบโดยทั่วไปและคำศัพท์วิชาการแล้ว ยังมีคำศัพท์อีก 3,043 กลุ่มคำ ที่นิสิตควรรู้เพื่อช่วยให้เข้าใจข่าวกีฬาได้ดีคำศัพท์ 3,043 กลุ่มคำ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คำที่มีความหมายทั่วไป แต่มีความถี่ไม่มากพอที่จะจัดอยู่ใน General Service List คำที่มีความหมายทั่วไปและมีความหมายเฉพาะด้านกีฬา และคำที่มีความหมายเฉพาะด้านกีฬาเท่านั้นคำสำคัญ: คลังคำศัพท์  การศึกษาคำศัพท์  ข่าวกีฬาThis paper investigates sports news text in order to ascertain a useful word list for physical education and sport science students. A Sports News Corpus was compiled for this study. The Sports News Corpus consists of 12 newspapers written in English with a total 3,571,501 running words. This sports news was collected every day in their electronic version from 1 October 2018 – 30 November 2018. The 12 newspaper agencies included: Sporting News, The Independent Sport, ABC News, BBC Sports, CNN, ESPN, Fox Sport USA, Fox Sport, Guardian Sport, Sky Sport, The Daily Telegraph, and US News. The newspapers were chosen based on their electronic availability and open access. The selected newspapers originated in the United Kingdom, the United States of America, and Australia. Apart from GSL and AWL, the results reveal that students should be familiar with 3,043 word families in order to comprehend sports news. The 3,043 word families, can be categorized into 3 types which are words with common meanings but do not appear frequently in general contexts, words that appear common but include specialized meanings, and words with specialized meanings.Keywords: Corpus Linguistics, Word List, Sports News

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ผ่องอำไพ คงเจริญ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University.

Downloads

Published

2021-12-21

How to Cite

คงเจริญ ผ. (2021). การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนเฉพาะด้าน: เพื่อปรับใช้สำหรับสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPORT NEWS VOCABULARY INVESTIGATION FOR ESP CLASSROOMS: IMPLICATIONS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 13(26), 57–76. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14064