การหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการหาปริมาณการสั่งที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง (GUIDELINES FOR REDUCING INVENTORY MANAGEMENT COST WITH ECONOMIC ORDER QUATITY. CASE STUDY: BOXPACKAGING PRODUCT)

Authors

  • สมชาย เปรียงพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง และเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง ทั้งหมด 12 ชนิด มีปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อมากกว่าปริมาณสินค้าที่ใช้จริง มีปริมาณสินค้าคงคลังปลายงวดจำนวนมาก ส่งผลให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าสูง รวมถึงยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการสั่งซื้อที่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะนำหลักการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดมาประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางการลดต้นทุนการจัดเก็บของสินค้าชนิดดังกล่าว โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลสินค้า 2) วิเคราะห์ข้อมูล 3) กำหนดแนวทางการลดต้นทุน และ 4) สรุปผล การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งที่ประหยัด ประกอบด้วยการคำนวณหาปริมาณการสั่งที่ประหยัด การคำนวณหาระดับสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย การคำนวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ การคำนวณต้นทุนการสั่งซื้อ ต้นทุนการจัดเก็บ และต้นทุนรวมของการจัดการสินค้าคงคลัง ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งที่ประหยัดสามารถลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังโดยรวมจากเดิม 23,316.62 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 12,944.34 บาทต่อปี ลดลงรวม 10,372.28 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 44.48 จากการศึกษาดังกล่าวสามารถนำไปเป็นแนวทางการในการลดต้นทุนสินค้าอื่น ๆ ได้คำสำคัญ: การจัดการสินค้าคงคลัง  การหาปริมาณการสั่งที่เหมาะสม  การหาจุดสั่งซื้อใหม่  การลดต้นทุนThe objective of this study was to determine the appropriate order quantity of box packaging products. and for guidelines to reduce inventory management costs of case study company. From the study and preliminary data analysis it was found that have a product of box packaging products all 12 type. The quantity of the ordered products is greater than the quantity of the demand actual products. There is a large amount of inventory at the end of the period. As a result, the cost of storing products is high. Including there was no pattern of ordering. Based on such problems, the study authors therefore have an idea to apply the principle of economic order quantity analysis and to be a method for reducing the storage costs of such products. The operation steps are as follows: 1) Literature review and Product information study, 2) analyze data, 3) formulate corrective guidelines, and 4) summarize results. The apply of principles economic order quantity analysis. It consists of calculation the economic order quantity, Calculating for Safety stock, Recalculation the reorder point, Calculation order cost, Calculation storage cost and Calculation the total cost of management inventory. The results of using the applied principle of economic order quantity. shows that inventory management cost is reduced from 23,316.62 baht per year to 12,944.34 baht per year. The total cost decrease of 10,372.28 baht per year, or 44.48 percent.Keywords: Inventory Management, Economic Order Quantity, Reorder Point, Cost Reduction

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สมชาย เปรียงพรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

ภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือDepartment of Manufacturing and Service Industry Management, Faculty of Business and Industrial Development, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Downloads

Published

2021-12-21

How to Cite

เปรียงพรม ส. (2021). การหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการหาปริมาณการสั่งที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง (GUIDELINES FOR REDUCING INVENTORY MANAGEMENT COST WITH ECONOMIC ORDER QUATITY. CASE STUDY: BOXPACKAGING PRODUCT). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 13(26, July-December), 175–188. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14063