ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials)

Authors

  • กิติชัย ศรีสุขนาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.

Abstract

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าเสริม ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM-Structural Equation Modeling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 549 คน ที่ซื้อสินค้าผ่าน Shopee, Lazada, Marketplace, Kaidee และ Salesmatchup โดยจากโปรแกรม AMOS ผลการศึกษาพบว่า การทำการตลาดดิจิทัลส่งผลต่อความพึงพอใจโดยการตลาดนั้นสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจได้ ร้อยละ 89.2 และพยากรณ์ต่อการตัดสินใจซื้อ ร้อยละ 17.8 และการทำการตลาดดิจิทัลส่งผลทางอ้อมต่อการตัดสินใจซื้อผ่านความพึงพอใจ โดยสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ร้อยละ 21.5 จากผลจากการศึกษาดังกล่าวประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials) สามารถนำผลการศึกษามาวางแผนการกำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างกลุยทธ์การตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้บริโภคออนไลน์ โดยเน้นการให้ความสำคัญต่อการค้นหาของผู้บริโภคเพื่อสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจและเข้าถึงได้ง่ายต่อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คำสำคัญ: การตลาดดิจิทัล  ความพึงพอใจ  การตัดสินใจซื้อThis research studies the causal model between online marketing strategies, consumer satisfaction, and buying decisions in types of electronic, IT, smartphone, and accessories products with a quantitative method. The objective of the study is to study the factors to influence the satisfaction and buying decisions of consumers in electronic products. The samples were collected from consumers living in Bangkok in Millennials (Gen M). These respondents shopped at Shopee, Lazada, Marketplace, Kaidee, and Sale matchup. The research was carried out using structural equation modeling (SEM) analysis of 549 sample sizes from the AMOS program. The results found that creating positive online marketing strategies affected satisfaction by can predict satisfaction at 89.2%. The online marketing strategies were directly affected by buying decisions but indirectly affected by satisfaction and predict behavior loyalty at 21.5%. This study can be implied to online market planning to create good satisfaction for consumers, particularly about searching for information for products.Keywords: Digital Marketing, Customer Satisfaction, Buying Decisions

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กิติชัย ศรีสุขนาม, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Panyapiwat Institute of Management.

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์Faculty of Business, Panyapiwat Institute of Management.

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

ศรีสุขนาม ก. (2021). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen M: Millennials). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 13(26), 1–19. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14059