รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Authors

  • ศุภสัณห์ เกิดสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University.
  • สุมามาลย์ ปานคำ มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียฯ ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ที่เคยใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสื่อสารภายในองค์กร จำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้เทคนิควิธีการจับฉลากรายชื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียฯ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ ต้วแปรต้น ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย ความคาดหวังในการใช้งานโซเชียลมีเดีย อิทธิพลทางสังคมต่อการใช้งานโซเชียลมีเดีย สภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานโซเชียลมีเดีย ตัวแปรส่งผ่าน ได้แก่ พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งานโซเชียลมีเดีย และตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กร ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี มีค่าสถิติไค-สแควร์ (X2) = 230.86 ที่องศาอิสระ (df) = 117, CMIN/DF = 1.97, RMR = 0.04, RMSEA = 0.04 และในส่วนของค่าดัชนี AGFI, GFI, CFI, IFI, TLI = 0.91, 0.94, 0.98, 0.98, 0.97 ตามลำดับ โดยด้านความตั้งใจในการใช้งานโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กรมากที่สุดคำสำคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  การสื่อสารภายในองค์กร  โมเดลสมการโครงสร้าง  โซเชียลมีเดียThis research aimed to develop the causal relationship model of unified theory of acceptance and use of technology on communication behavior in organizations through social media and verify the conformity of the causal relationship model that has been developed with empirical data. The sample group in this research included 400 officers of Armed forces academies preparatory school. That used the LINE application for internal communication, selected by using the simple sampling method. A questionnaire composed of the 7 scale, with reliability at 0.97, was applied to collect the data. The data were analysis by structural equation modeling. The findings were as follows: the causal relationship model of unified theory acceptance and use of technology on communication behavior in organizations through social media consists of six factors, as follows: Explanatory Variable, which were Performance Expectancy for Social Media, Effort Expectancy of using Social Media, Social Influence toward the use of Social Media, Facilitating Conditions the use of Social Media. Mediator Variable, which were Behavioral Intention of using Social Media and Dependent Variable, which were Use Behavior of using Social Media for Internal Communication. The findings were as follows: the causal relationship model that has been developed conformed to the empirical data to a great extent. From statistic shows the Chi-square = 230.86, degrees of freedom = 117, CMIN/DF = 1.97, RMR – 0.04, RMSEA = 0.04 and index Value AGFI, GFI, CFI, IFI, TLI = 0.91, 0.94, 0.98, 0.98, 0.97. By Behavioral Intention of using Social Media has influences and Facilitating Conditions the use of Social Media to Use Behavior of using Social Media for Internal Communication.Keywords: Causal Relationship Model, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, Internal Communication, Structural Equation Modeling, Social Media

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุภสัณห์ เกิดสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University.

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตCollege of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University.

สุมามาลย์ ปานคำ, มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University.

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิตCollege of Digital Innovation and Information Technology, Rangsit University.

Downloads

Published

2021-06-29

How to Cite

เกิดสวัสดิ์ ศ., & ปานคำ ส. (2021). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 12(24), 103–112. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13677