การพัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Authors

  • สุภัค โอฬาพิริยกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่มีต่อชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) ชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนรู้มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/82 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้มัลติมีเดียเท่ากับ 0.8226 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้มัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก การพัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำเนื้อหาสาระ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจในการเรียน อีกทั้งช่วยในการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คำสำคัญ: ชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  นักเรียนชั้นเด็กเล็ก The objectives of this research were: 1) To study the development of Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena for pre-elementary students on criterion efficiency of 80/80. 2) To find the Effectiveness Index (EI) of Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena for pre-elementary students. 3) To compare learning achievement of pre-elementary students before and after using Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena and 4) To study the satisfaction of pre-elementary students towards Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena. The sample was a group of 30 pre-elementary students at Srinakharinwirot University: Prasarnmit Demonstration School (Elementary) on first term of Academic Year 2017. The instruments using in this research as follow: 1) The Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena. 2) An Achievement test on Natural Phenomena. 3) The pre-elementary students satisfaction questionnaire towards Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena. The statistics using for data analyzing included percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The results of finding were as follows: 1) Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena was on efficiency of 85/82. 2) The index value was on effectiveness of 0.8226. 3) After using Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena, the learning achievement of pre-elementary students was higher than before for statistical significance at .05. 4) The satisfaction of pre-elementary students after using Multimedia Learning Kits on Natural Phenomena was at high level. The Implementation of multimedia learning kits in the topic of natural phenomena allow the students to not only gain a deeper understanding of the content, but also motivates their interests in learning the knowledge. Additionally, the multimedia learning kit allows the student to improve their technological skills that can be used in their everyday life, and prepares them for the innovative education system of the 21st century. Keywords: Multimedia Learning, Natural Phenomena, Pre-Elementary Students

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุภัค โอฬาพิริยกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Elementary).

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

โอฬาพิริยกุล ส. (2020). การพัฒนาชุดการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(23, January-June), 98–111. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12708