การถ่ายทอด และเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายรำลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส (PERFORMANCE AND ARRANGEMENT OF MEMORY OF CHIANG RAI SONG IN JAZZ)

Authors

  • พุทธพร ลี้วิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University.

Abstract

งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อถ่ายทอดและเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายรำลึกในรูปของวงดนตรีแจ๊ส ซึ่งการถ่ายทอดเพลงเชียงรายรำลึกใช้ทฤษฎีดนตรีแจ๊สในการเรียบเรียงจังหวะเรียบเรียงสังคีตลักษณ์ (Form) และเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของบทเพลง ตลอดจนทำให้บทเพลงมีมิติของเสียงประสานซับซ้อนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังคงสังคีตลักษณ์รูปแบบ ABAC ซึ่งเป็นสังคีตลักษ์เดิมของเพลงต้นฉบับไว้ นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนเครื่องหมายประจำจังหวะบทประพันธ์เดิมจาก 3/4 เป็น 4/4 ในการเรียบเรียงจังหวะใหม่ และมีการเปลี่ยนจังหวะกลุ่มโน้ตทำนองเดิมซึ่งมีการซ้ำลักษณะจังหวะรูปแบบ 4 พยางค์ ในการดำเนินแนวทำนองของบทประพันธ์เดิมมาใช้กลุ่มจังหวะที่หลากหลายในการดำเนินแนวทำนองหลักของบทเพลงโดยยังคงเอกลักษณ์ของบทประพันธ์เดิมไว้ คำสำคัญ: การถ่ายทอดและเรียบเรียง  บทเพลงเชียงรายรำลึก  วงดนตรีแจ๊ส The main objective of this creative research was to perform and arrange the Memory of Chiang Rai song in the form of a jazz band. The performance of Memory of Chiang Rai employed the jazz music theory in rhythmic arrangement, form arrangement, and chorus arrangement to enhance attractiveness of the song that contributes more complicated aspect of the chorus. However, the researcher still maintained the ABAC style, which is the original form of the song. In addition, the original opera mark was modified from 3/4 to 4/4 in the new rhythmic arrangement and the rhythm of the original note group, which used the repeated 4-syllable rhythmic style in operating the melody of the original composition, was modified to using a variety of rhythms to perform the main melody while maintaining the original characteristics of the song composition. Keywords: Arrangement, Memory of Chiang Rai, Jazz Ensemble

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พุทธพร ลี้วิเศษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University.

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายFine and Applied Arts Program, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

ลี้วิเศษ พ. (2020). การถ่ายทอด และเรียบเรียงบทเพลงเชียงรายรำลึกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส (PERFORMANCE AND ARRANGEMENT OF MEMORY OF CHIANG RAI SONG IN JAZZ). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(23, January-June), 39–51. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12690