ความสนใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนวิชาภาษาจีน : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Authors

  • พิชัย แก้วบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.

Abstract

ปัจจัยสำคัญในการเรียนภาษาจีนให้ประสบความสำเร็จคือความสนใจของผู้เรียน ซึ่งการสร้างความสนใจรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบันคือการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นหลักและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการเป็นส่วนเสริม บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสนใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนในรายวิชาภาษาจีน และ 2) เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนวิชาภาษาจีนให้กับนักศึกษา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาจีน 1 และวิชาภาษาจีนฟัง - พูด และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน รวมจำนวน 155 ชุด ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้เรียนสนใจกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนมีสถิติอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) ซึ่งผู้เรียนเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00) และแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนวิชาภาษาจีนควรเป็นการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) นอกจากนี้ ผู้เรียนมีทัศนคติและความสนใจต่อวิชาภาษาจีนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) ซึ่งผลดังกล่าวสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนต่อไปได้ คำสำคัญ: ความสนใจ  กิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน  ภาษาจีน The current situation of the teaching - learning Chinese is to arrange the additional activities outside the class for students to learn from the reality. The main stream of studying will learn from the real practice and the academic content will add to fulfil their knowledge. The objectives of this research are 1) to study the students’ interest in the additional activities in Chinese subject and 2) to be the guideline for the Chinese subject to arrange more activities outside the class. Researcher gathered 155 questionnaires from students who studied Chinese 1 and Chinese listening – speaking that participated in the additional activities outside the class. The research revealed that students were interested in the additional activities outside the class with a high level of statistics (average 4.09). Learners saw that such activities contributed to increase the knowledge of Chinese and culture at a high level (average 4.00). And the guidelines to arrange additional activities outside of the Chinese class should be integrated into many activities. (average 4.09) Besides that, students have positive attitudes and interests to Chinese subjects at a high level (average 4.16) These factors can be used as the guidelines to arrange the additional activities outside the class and for the teaching - learning Chinese. Keywords: Interesting, Additional Activities Outside the Chinese Class, Chinese

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พิชัย แก้วบุตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีFaculty of Liberal Arts and Management Sciences, Prince of Songkla University, Surat Thani Campus.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

แก้วบุตร พ. (2020). ความสนใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียนวิชาภาษาจีน : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(23, January-June), 27–38. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12689