ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์

Authors

  • มัลลิกา อุกฤษฏ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
  • คัคนางค์ มณีศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
  • อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกที่มีต่อการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก โดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้หญิงวัยทำงานที่มีคนรักหรือเคยมีคนรักในอดีต จำนวน 311 คน อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 30-60 ปี โดยให้ผู้ร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง อำนาจในความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวก และการถูกกระทำรุนแรงจากคู่รักผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่า โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าดัชนี Chi-Square of Goodness of fit = 26.22, df = 17 Chi-Square/df = 1.54 ค่า RMSEA = .040 ค่า CFI = .99 ค่า TLI = .99 และค่า SRMR = .021 โดยอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการถูกกระทำรุนแรงจากคนรักผ่านการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01คำสำคัญ: อัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวก  การถูกกระทำรุนแรงจากคู่รัก  การเห็นคุณค่าในตนเอง อำนาจในความสัมพันธ์This research examined the effect of positive feminist identity on intimate partner violence victimization through the mediating role of self-esteem and relationship power. A sample of 311 heterosexual working women, aged 30-60, and living in Bangkok completed the questionnaires measuring self-esteem, relationship power, positive feminist identity, and intimate partner violence victimization.The structural equation modeling analysis revealed that the model fitted the empirical data. The model indicated that the chi-square/df = 1.54, RMSEA = .040, CFI = .99, TLI = .99 and SRMR = .021. Positive feminist identity affected intimate partner violence victimization directly and indirectly through self-esteem and relationship power (p < .01).Keywords: Positive Feminist Identity, Intimate Partner Violence Victimization, Self-Esteem, Relationship Power

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มัลลิกา อุกฤษฏ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDepartment of Social Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University.

คัคนางค์ มณีศรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยFaculty of Psychology, Chulalongkorn University.

อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยFaculty of Psychology, Chulalongkorn University.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

อุกฤษฏ์ ม., มณีศรี ค., & ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ. (2019). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์. Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 11(22), 162–174. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103