การพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

Authors

  • ก่อเกียรติ ขวัญสกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยบูรณาการการเรียนรู้ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ของ Stanford d. School เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 46 คน ที่เรียนรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน และศึกษาผลตอบรับของนิสิตที่เรียนในรายวิชาฯ ที่มีต่อการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าวผลการศึกษา สรุปผลดังนี้1. ได้นวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอผ่านสื่อสังคมเพจเฟสบุ๊ก ชื่อ อัศจรรย์ชุมชนริมน้ำชีของดีตำบลเกิ้ง ที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ในระดับมาก (X = 4.42, S.D. = 0.58) และได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 จาก 6 รางวัล ในการนำเสนอผลงานประกวดมหกรรมนำเสนอผลงานในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย2. ผลตอบรับของนิสิตที่มีต่อการบูรณาการการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มีผลตอบรับในระดับมาก (X = 4.34, S.D. = 0.53)คำสำคัญ: กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  สื่อประชาสัมพันธ์  การบูรณาการการเรียนรู้This research is an action research by integrating learning in the academic service to the community. Using design Thinking Process of Stanford d. School, By students in the field of Educational Technology and Computer Education. Faculty of Education Mahasarakham University has 46 students studying 1 course in 1 community.The objective of this research is; To Develop public relations media for the community and study the feedback of students in this for the process of integrating learning.The results is as follows.1. The Innovation Media Via social media Facebook page named Miracle Community, Quality tested by experts. At the high level (X = 4.42, S.D.= 0.58), and won 5 prizes from 6 prizes in the presentation of the one-of-a-kind course offered by the university.2. The feedback of the students towards the integration of learning. Using design thinking to service.To the community in the development of media relations. There was a high level of feedback (X = 4.34, S.D. = 0.53).Keywords: Design Thinking Process, Media Relations, Integration of Learning

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ก่อเกียรติ ขวัญสกุล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University.

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามDepartment of Educational Technology and Communications, Faculty of Education Mahasarakham University.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

ขวัญสกุล ก. (2019). การพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(22, July-December), 13–31. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12083