การใช้ภาษีตามมูลค่าควบคู่กับภาษีเฉพาะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อันพึงปรารถนาในตลาดผู้ขายน้อยรายได้อย่างไร: บทสำรวจทางทฤษฎี(HOW AD VALOREM AND SPECIFIC TAXES COMBINATION CAN YIELD THE DESIRED OUTCOME IN AN OLIGOPOLY: A THEORETICAL EXPLORATION)

Authors

  • เอื้อมพร พิชัยสนิธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University.

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอผลการสำรวจทางทฤษฎีในการใช้ภาษีตามมูลค่า (Ad Valorem Tax) และภาษีเฉพาะ (Specific Tax) หรือ “ภาษีแบบต่อหน่วย” (Unit Tax) กับสินค้าในระบบตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ เช่น สินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมึนเมาและสินค้าสาธารณูปโภค ขั้นตอนแรกได้มีการสร้างกรอบทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองที่สำคัญสองชุด แบบจำลองชุดแรกแสดงถึงกรณีของหน่วยผลิตผูกขาดที่รัฐเป็นเจ้าของ ซึ่งกำหนดราคาตามกฎของแรมซีย์ (Ramsey Pricing) แบบจำลองชุดที่สอง แสดงกรณีหน่วยผลิตที่เป็นของเอกชนภายใต้การควบคุมของรัฐ ผู้ซึ่งเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีทั้งสองชนิด ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่มาตรการภาษีแบบผสมผสานสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับกรณีกำหนดราคาตามกฎของแรมซีย์เมื่ออัตราภาษีตามมูลค่าเข้าใกล้ 1 นอกจากนี้ การใช้ภาษีเฉพาะและภาษีตามมูลค่าแบบผสมผสานยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับภาครัฐในการปรับสมดุลในระบบตลาดเพื่อให้เกิดราคาและปริมาณของสินค้าอันพึงปรารถนา และในขณะเดียวกัน ยังสามารถทำให้รายได้รัฐบาลจากการจัดเก็บภาษีบรรลุเป้าหมายด้วยคำสำคัญ: ภาษีเฉพาะ  ภาษีตามมูลค่า  ภาษีปรับสมดุล  กฎภาษีแรมซีย์This paper presents a theoretical exploration, illustrating the consequences of employing various combinations of ad valorem and specific taxes on goods in imperfect competition, such as those of the brewery and utilities sectors. Having constructed a theoretical framework for analysis, two major sets of simulations are conducted. The first illustrated the case of state-owned single firm in an economy in which Ramsey pricing is obtained. The second diverts to the case of a privately owned business governed by the state, determining the tax rates. The results indicate that there can be possible outcome close to Ramsey in privately owned business as the ad valorem tax approaches unity. Moreover, a combination of specific and ad valorem taxes can provide a tool for the government to fine-tune the desired outcome of price, quantity and, simultaneously, achieve the revenue target.Keywords: Specific Tax, Ad Valorem Tax, Corrective Taxes, Ramsey Tax

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

เอื้อมพร พิชัยสนิธ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Faculty of Economics, Thammasat University.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

พิชัยสนิธ เ. (2019). การใช้ภาษีตามมูลค่าควบคู่กับภาษีเฉพาะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อันพึงปรารถนาในตลาดผู้ขายน้อยรายได้อย่างไร: บทสำรวจทางทฤษฎี(HOW AD VALOREM AND SPECIFIC TAXES COMBINATION CAN YIELD THE DESIRED OUTCOME IN AN OLIGOPOLY: A THEORETICAL EXPLORATION). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 174–189. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11397