อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

Authors

  • สุกสาคอน สีจันทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
  • จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินระดับทรัพยากรในงาน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทรัพยากรในงานที่มีต่อความมุ่งมั่นในการทำงานของพนักงาน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทรัพยากรในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของทรัพยากรในงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 313 คนโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโมเดลสมการโครงสร้างผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ประเมินทรัพยากรในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างที่ปรับใหม่พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า X2/df = 1.457, p-value = 0.112, GFI = 0.985, AGFI = 0.956, CFI = 0.997, NFI = 0.989, RMR = 0.012 และ RMSEA = 0.038) ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ร้อยละ 64.0 ทรัพยากรในงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนั้นความมุ่งมั่นในการทำงานยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001คำสำคัญ: ทรัพยากรในงาน  ความมุ่งมั่นในการทำงาน  ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ธนาคารพาณิชย์ของรัฐThe objectives of this study were: 1) to assess the level of job resources, work engagement and employees’ performance 2) to study the influence of job resources on work engagement 3) to study the influence of job resources on employees’ performance 4) to study the influence of work engagement on employees’ performance and 5) to study the Indirect influence of job resources on employees’ performance. The population was bank's operating employees in state-owned commercial bank in Vientiane Capital, Lao PDR. Data was collected by using questionnaire and the sample size of the study was 313 people. For the descriptive part, the basic statistics were used such as percentage, mean, and standard deviation and structural equation modeling (SEM) was sued for testing hypotheses.The results revealed that the overall job resource of state-owned commercial bank in Vientiane Capital, Lao PDR was at the moderate level. The overall work engagement was at high level, and overall performance was at a high level. Based on the result of SEM analysis, the model was fitted with data as well, the goodness of fit indices was as followed; X2/df = 1.457, p-value = 0.112, GFI = 0.985, AGFI = 0.956, CFI = 0.997, NFI = 0.989, RMR = 0.012 and RMSEA = 0.038. The variables in the proposed model could explain the employees’ performance accounted for 64.0% of the total variance. The job resource was positively influences with work engagement and statistic significantly at the level of .001. The job resource has direct and indirect positively influences on employees’ performance and statistic significantly at .001. In addition, the work engagement was positively influences with the employees’ performance and statistic significantly at .001Keywords: Job Resources, Work Engagement, Employees’ Performance, State-owned Commercial Bank

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุกสาคอน สีจันทา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาProgram in Industrial Administration and Development, Faculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus.

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาFaculty of Management Sciences, Kasetsart University, Sriracha Campus.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

สีจันทา ส., & ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. (2019). อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 148–160. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395