การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED)

Authors

  • วรสิทธิ์ เจริญศิลป์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospita.
  • วาสนา สุปินนะ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.
  • จุฑามาส สุขอิ่ม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.
  • ศุภชัย นาทองไชย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และสาเหตุการฆ่าตัวตายของนักศึกษา รวมทั้งศึกษาการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ เมื่อนักศึกษาฆ่าตัวตาย ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษาจากศูนย์ข้อมูลข่าวมติชนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากนั้นจึงนำข่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของนักศึกษา จำนวน 183 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายสำเร็จ โดยนักศึกษาฆ่าตัวตายมากที่สุดในปี พ.ศ. 2543 จำนวน 18 ราย วิธีการที่นักศึกษาเลือกฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ กระโดดจากที่สูง ส่วนสถานที่ที่นักศึกษาฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ หอพัก และสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตายมาจากปัญหาความรัก ในขณะที่การปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อนักศึกษาฆ่าตัวตาย แบ่งออกเป็น 3 ตัวแสดง ได้แก่ (1) ครอบครัว จะเน้นไปที่การรับมือกับสภาวะโศกเศร้าและการเตรียมใจให้พร้อมกับอารมณ์ของตนเอง (2) มหาวิทยาลัย ได้สร้างพื้นที่สาธารณะให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายและจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่สุ่มเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย (3) รัฐ ผลักดันประเด็นปัญหาการฆ่าตัวตายให้เป็นวาระนโยบายสาธารณสุขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมบางประการของสังคมไทยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของกลุ่มนักศึกษาตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกันคำสำคัญ: การฆ่าตัวตาย  การฆ่าตัวตายของนักศึกษา  การปรับตัวThis research aims to study phenomenon and causes of student suicide and to study adaptation of family, university and state when student suicide. Qualitative method research was used and students’ suicide reported cases collection from “Matichon E-library Online Based” since January 1, 1997 – December 31, 2017, then context analysis. The results reveal that Thai newspapers show 183 student’s suicide reported cases and most students have success suicide. Most student suicide on 2000 year were 18 peoples, the most frequently used methods were jump from high place and the most frequently students suicide’s places is dormitory, and the main causes of student suicide are love problem. The adaptation of stakeholder, when student suicide were 3 groups include; (1) Family focuses on coping with grief and preparing to their emotion, (2) University build the public spaces for students to do activities for the relaxation and establish a counseling center for students and check and improve the risk area within the campus, (3) State push the issue of suicide into the agenda of public health policy and improve the law relating to suicide. However, this phenomenon reflected aspects of Thai society about the suicide of student groups over the past of 20 years and show adaptation of stakeholder in different status and roles.Keywords: Suicide, Student Suicide, Adaptation

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วรสิทธิ์ เจริญศิลป์, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospita.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชMedical Education Center, Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospita.

วาสนา สุปินนะ, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชMedical Education Center, Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

จุฑามาส สุขอิ่ม, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชMedical Education Center, Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

ศุภชัย นาทองไชย, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชMedical Education Center, Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

เจริญศิลป์ ว., สุปินนะ ว., สุขอิ่ม จ., & นาทองไชย ศ. (2019). การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 135–147. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11394