การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • นิพนธ์ พารา มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.
  • ศิวนิต อรรถวุฒิกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 23 คน ได้มาโดยวิธีการอาสาสมัคร (Volunteer) ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 2) แบบประเมินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) แบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร 5) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ผลวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับมาก (X = 3.93, S.D. = 0.62) และค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบชิ้นงาน ความเข้าใจหรือพัฒนา ด้านการมีส่วน และด้านความรู้ ความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 2. ผลคะแนนจากแบบประเมินผลงานการออกแบบสื่อเพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร พบว่า ผลงานการสร้างสื่อของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23 คน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (X = 22.71) และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของผลงานรายบุคคล พบว่า มีจำนวน 8 คน ที่ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้น จำนวน 15 คน ผลงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3. ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.17, S.D. = 0.58) และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรายด้าน พบว่า ด้านเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรม ด้านความร่วมมือของสมาชิกและองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ และด้านกระบวนการการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับคำสำคัญ: การเรียนรู้ร่วมกัน  การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพThe purpose of this research 1)To study Collaborative learning behavior through social networks to promote energy efficiency. Of educational personnel Office of the President Srinakharinwirot University. 2)To evaluate the design of the energy efficiency campaign in the organization. 3)To study the opinions on the Collaborative learning process through social networking. The samples used in this study were the educational personnel. Office of the President The research tools consisted of 1) a questionnaire about the development of the learning process, 2) the co-learning process, 3) Social learning behavior assessment model through online social network. 4) Designing the media for energy efficiency campaign in the organization. 5) Questionnaire on the learning process through social networking. Data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.The research findings indicated that:1. Collaborative learning behavior through social networks. The learning behavior was at a high level (X = 3.93, S.D. = 0.62). Understanding or developing Contributing and the knowledge. Understanding and exchanging learning The learning behaviors were at a high level, respectively.2. The results of the media design evaluation for energy efficiency campaign in the organization found that the media production of 23 persons was good (X = 22.71). Individuals were found to have 8 persons who had a moderate level of quality assessment. In addition, 15 persons had good quality.3. Comments on the Collaborative learning process that the opinions on the learning process together. The level of opinion was at the high level (X = 4.17, S.D. = 0.58). The cooperation of members and the knowledge gained from the process. And the process of learning together. The level of opinion was high.Keywords: Collaborative Learning, Learning Through Online Social Network, Energy Efficiency

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

นิพนธ์ พารา, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรDepartment of Educational Technology, Faculty of Education, Silpakorn University.

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรDepartment of Educational Technology, Faculty of Education, Silpakorn University.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

พารา น., & อรรถวุฒิกุล ศ. (2019). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 39–53. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11388